Ghatikachala Hanumath Stotram 1घटिकाचलहनुमत्स्तोत्रम् 1 ఘటికాచలహనుమత్స్తోత్రమ్ 1 கடிகாசலஹநுமத்ஸ்தோத்ரம் 1 ಘಟಿಕಾಚಲಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ઘટિકાચલહનુમત્સ્તોત્રમ્ 1 ঘটিকাচলহনুমত্স্তোত্রম্ 1 ଘଟିକାଚଲହନୁମତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 ഘടികാചലഹനുമത്സ്തോത്രമ് 1

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ghatikachala Hanumath Stotram 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIghaTikAchalahanumatstotram 1

{|| shrIghaTikAchalahanumatstotram 1 ||}
brahmANDapurANataH stotraM
atipATalavaktrAbjaM dhRRitahemAdrivigraham |
A~njaneyaM sha~NkhachakrapANiM chetasi dhImahi || 1||

shrIyogapIThavinyastavyatyastacharaNAmbujam |
darAryabhayamudrAkShamAlApaTTikayA yutam || 2||

pArijAtatarormUlavAsinaM vanavAsinam |
pashchimAbhimukhaM bAlaM nRRiharerdhyAnasaMsthitam || 3||

sarvAbhIShTapradaM nRRINAM hanumantamupAsmahe |
nArada uvAcha
sthAnAnAmuttamaM sthAnaM kiM sthAnaM vada me pitaH |
brahmovAcha
brahman purA vivAdo.abhUnnArAyaNakapIshayoH ||

tatte.ahaM sampravakShyAmi sAvadhAnamanAH shRRiNu |
ekamAsAdvaradaH sAkShAt dvimAsAdra~NganAyakaH || 1||

mAsArdhena pravakShyami tathA vai ve~NkaTeshvaraH |
ardhamAsena dAsyAmi kRRitaM tu paramaM shivam || 2||

ghaTikAchalasaMsthAnAddhaTikAchalavallabhaH |
hanumAna~njanAsUnU rAmabhakto jitendriyaH || 3||

ghaTikAdeva kAmyAnAM kAmadAtA bhavAmyaham |
sha~Nkhachakraprado yena pradAsyAmi hareH padam || 4||