Gopala Akshaya Kavachamगोपालाक्षयकवचम् గోపాలాక్షయకవచమ్ கோபாலாக்ஷயகவசம் ಗೋಪಾಲಾಕ್ಷಯಕವಚಮ್ ગોપાલાક્ષયકવચમ્ গোপালাক্ষযকবচম্ ଗୋପାଲାକ୍ଷଯକଵଚମ୍ ഗോപാലാക്ഷയകവചമ്

Stotram Info:

Author : Narada Rishi
Deity : Maha Vishnu > Krishna > Gopala
Source : Brahma Samhita
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Akshaya Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gopAlAkShayakavacham

{|| gopAlAkShayakavacham ||}
shrI gaNeshAya namaH |
shrInArada uvAcha |
indrAdyamaravargeShu brahmanyatparamA.adbhutam |
akShayaM kavachaM nAma kathayasva mama prabho || 1||

yaddhRRitvA.a.akarNya vIrastu trailokya vijayI bhavet |
brahmovAcha |
shRRiNu putra munishreShTha kavachaM paramAdbhutam || 2||

indrAdidevavRRindaishcha nArAyaNamukhAchChratam |
trailokyavijayasyAsya kavachasya prajApatiH || 3||

RRiShishChando devatA cha sadA nArAyaNaH prabhuH |
asya shrItrailokyavijayAkShayakavachasya prajApatiRRirShiH,
anuShTupChandaH, shrInArAyaNaH paramAtmA devatA,
dharmArthakAmamokShArthe jape viniyogaH |
pAdau rakShatu govindo ja~Nghe pAtu jagatprabhuH || 4||

UrU dvau keshavaH pAtu kaTI dAmodarastataH |
vadanaM shrIhariH pAtu nADIdeshaM cha me.achyutaH || 5||

vAmapArshvaM tathA viShNurdakShiNaM cha sudarshanaH |
bAhumUle vAsudevo hRRidayaM cha janArdanaH || 6||

kaNThaM pAtu varAhashcha kRRiShNashcha mukhamaNDalam |
karNau me mAdhavaH pAtu hRRiShIkeshashcha nAsike || 7||