Gopala Hrudaya Stotramगोपालहृदयस्तोत्रम् గోపాలహృదయస్తోత్రమ్ கோபாலஹதயஸ்தோத்ரம் ಗೋಪಾಲಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગોપાલહૃદયસ્તોત્રમ્ গোপালহৃদযস্তোত্রম্ ଗୋପାଲହୃଦଯସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗോപാലഹൃദയസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Sankarshana Rishi
Deity : Maha Vishnu > Krishna > Gopala
Source : Single
Stotram Type : Hrudaya Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Gopala Hrudaya Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gopAlahRRidayastotram

{|| gopAlahRRidayastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
OM asya shrIgopAlahRRidayastotramantrasya | shrIbhagavAn sa~NkarShaNa RRiShi |
gAyatrI ChandaH | OM bIjam | lakShmIH shaktiH | gopAlaH paramAtmA devatA |
pradyumnaH kIlakam | manovAkkAyArjitasarvapApakShayArthe
shrIgopAlaprItyarthe gopAlahRRidayastotrajape viniyogaH |
shrIsa~NkarShaNa uvAcha |
OM mamAgrataH sadA viShNuH pRRiShThatashchApi keshavaH |
govindo dakShiNe pArshve vAme cha madhusUdanaH || 1||

upariShTAttu vaikuNTho vArAhaH pRRithivItale |
avAntaradishaH pAtu tAsu sarvAsu mAdhavaH || 2||

gachChatastiShThato vApi jAgrataH svapato.api vA |
narasiMhakRRitAdguptirvAsudevamayo hyayam || 3||

avyaktaM chaivAsya yoniM vadanti vyaktaM dehaM dIrghamAyurgatishcha |
vahnirvaktraM chandrasUryau cha netre dishaH shrote ghrANamAyushcha vAyum || 4||

vAchaM vedA hRRidayaM vai nabhashcha pRRithvI pAdau tArakA romakUpAH |
a~NgAnyupA~NgAnyadhidevatA cha vidyAdupasthaM hi tathA samudram || 5||

taM devadevaM sharaNaM prajAnAM yaj~nAtmakaM sarvalokapratiShTham |
ajaM vareNyaM varadaM variShThaM brahmANamIshaM puruShaM namaste || 6||

AdyaM puruShamIshAnaM puruhUtaM puraskRRitam |
RRitamekAkSharaM brahma vyaktAsaktaM sanAtanam || 7||