Guru ( Graha ) Stotramगुरुस्तोत्रम् గురుస్తోత్రమ్ குருஸ்தோத்ரம் ಗುರುಸ್ತೋತ್ರಮ್ ગુરુસ્તોત્રમ્ গুরুস্তোত্রম্ ଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഗുരുസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Guru Graha
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru ( Graha ) Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gurustotram

{|| gurustotram ||}
atha gurustotram |
bRRihaspatiH surAchAryo dayAvAn shubhalakShaNaH |
lokatrayaguruH shrImAnsarvaj~naH sarvakovidaH || 1||

sarveshaH sarvadA.abhIShTaH sarvajitsarvapUjitaH |
akrodhano munishreShTho nItikartA guruH pitA || 2||

vishvAtmA vishvakartA cha vishvayonirayonijaH |
bhUrbhuvaHsuvaroM chaiva bhartA chaiva mahAbalaH || 3||

pa~nchaviMshatinAmAni puNyAni niyatAtmanA |
vasatA nandabhavane viShNunA kIrtitAni vai || 4||

yaH paThet prAtarutthAya prayataH susamAhitaH |
viparIto.api bhagavAnprIto bhavati vai guruH || 5||

yashChRRiNoti gurustotraM chiraM jIvenna saMshayaH |
bRRihaspatikRRitA pIDA na kadAchidbhaviShyati || 6||

iti gurustotraM sampUrNam |

Encoded and proofread by KSR Ramachandran ramachandran\_ksr at yahoo.ca

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org