Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa )गुरुकवचम् ( पुरश्चरणरसोल्लासे ) గురుకవచమ్ ( పురశ్చరణరసోల్లాసే ) குருகவசம் ( புரஶ்சரணரஸோல்லாஸே ) ಗುರುಕವಚಮ್ ( ಪುರಶ್ಚರಣರಸೋಲ್ಲಾಸೇ ) ગુરુકવચમ્ ( પુરશ્ચરણરસોલ્લાસે ) গুরুকবচম্ ( পুরশ্চরণরসোল্লাসে ) ଗୁରୁକଵଚମ୍ ( ପୁରଶ୍ଚରଣରସୋଲ୍ଲାସେ ) ഗുരുകവചമ് ( പുരശ്ചരണരസോല്ലാസേ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru
Source : Purascharana Rasollasa
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavacham ( From Purascharana Rasollasa ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgurukavacham

{|| shrIgurukavacham ||}
|| atha purashcharaNarasollAse IshvaradevIsamvAde shrIgurukavacham ||
pUrvapIThikA
|| shrIIshvara uvAcha ||
shrRRiNu devi! pravakShyAmi, guhyAdguhyataraM mahat |
lokopakArakaM prashnaM, na kenApi kRRitaM purA || 1||

adya prabhRRiti kasyApi, na khyAtaM kavachaM mayA |
deshikAH bahavaH santi, mantrasAdhanatatparAH || 2||

na teShAM jAyate siddhiH, mantrairvA chakrapUjanaiH |
gurorvidhAnaM kavachamaj~nAtvA kriyate japaH |
vRRithAshramo bhavet tasya, na siddhirmantrapUjanaiH || 3||

gurupAdaM puraskRRitya, prApyate kavachaM shubham |
tadA mantrasya yantrasya, siddhirbhavati tatkShaNAt |
sugopyaM tu prajaptavyaM, na vaktavyaM varAnane || 4||

|| savidhi shrIgurukavachastotram ||
viniyogaH --
OM namo.asya shrIgurukavachanAmamantrasya paramabrahma RRiShiH,
sarvavedAnuj~no devadevo shrI AdishivaH devatA, namo hasauM
haMsaH ha-sa-kSha-ma-la-va-ra-yUM so.ahaM haMsaH bIjaM,
sa-ha-kSha-ma-la-va-ra-yIM, shaktiH,haMsaH so.ahaM kIlakaM,
samastashrIgurumaNDalaprItyarthe jape viniyogaH |