Guru Kavachantaramगुरुकवचान्तरं గురుకవచాన్తరం குருகவசாந்தரஂ ಗುರುಕವಚಾನ್ತರಂ ગુરુકવચાન્તરં গুরুকবচান্তরং ଗୁରୁକଵଚାନ୍ତରଂ ഗുരുകവചാന്തരം

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru
Source : Purascharana Rasollasa
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Guru Kavachantaram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavachantaram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavachantaram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavachantaram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavachantaram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavachantaram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavachantaram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavachantaram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Kavachantaram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gurukavachAntaraM

{|| gurukavachAntaraM ||}
|| purashcharaNarasollAse dvitIyaprashne dashamapaTale gurukavachAntaraM ||
Ishvara uvAcha |
shRRi~Nu devi ! pravakShyAmi guhyAdguhyataraM mahat |
lokopakArakaM prashnaM na kenApi kRRitaM purA || 1||

adyaprabhRRiti kasyApi nAkhyAtaM kavachaM mayA |
deshikA bahavaH santi mantrasAdhanatatparAH || 2||

na teShAM jAyate siddhirmantrairvA chakrapUjanaiH |
gurorvidhAnaM kavachamaj~nAtvA kriyate japaH || 3||

vRRithA shramo bhavettasya na siddhirmantrapUjanaiH |
gurupAdaM puraskRRitya prApyate kavachaM shubham || 4||

tadA mantrasya yantrasya siddhirbhavati tatkShaNAt |
sugopyantu prajaptavyaM na vaktavyaM varAnane ! || 5||

|| viniyogaH ||
OM namo.asya shrIgurukavachanAmamantrasya paramabrahmarShiH
sarvavedAnuj~no devadeva shrIAdishivo devatA |
namo hesauM haMsaH hasakShamalavarayUM vIjaM |
so.ahaM haMsaH hasakShamalavarayUM shaktiH |
haMsaH so.ahaM kIlakaM |
shrIsamastagurumaNDalaprItyarthe jape viniyogaH |
|| atha dhyAnam ||