Guru Stotram 1गुरुस्तोत्रम् 1 గురుస్తోత్రమ్ 1 குருஸ்தோத்ரம் 1 ಗುರುಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ગુરુસ્તોત્રમ્ 1 গুরুস্তোত্রম্ 1 ଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 ഗുരുസ്തോത്രമ് 1

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Guru
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Guru Stotram 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stotram 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stotram 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stotram 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stotram 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stotram 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stotram 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stotram 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stotram 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | sanskritdocuments.org/doc_deitie…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

gurustotra sArtha

{|| gurustotra ||}
akhaNDamaNDalAkAraM vyAptaM yena charAcharam |
tatpadaM darshitaM yena tasmai shrIgurave namaH || 1||

aj~nAnatimirAndhasya j~nAnA~njanashalAkayA |
chakShurunmIlitaM yena tasmai shrIgurave namaH || 2||

gururbrahmA gururviShNuH gururdevo maheshvaraH |
gurureva paraM brahma tasmai shrIgurave namaH || 3||

sthAvaraM ja~NgamaM vyAptaM yatki~nchitsacharAcharam |
tatpadaM darshitaM yena tasmai shrIgurave namaH || 4||

chinmayaM vyApi yatsarvaM trailokyaM sacharAcharam |
tatpadaM darshitaM yena tasmai shrIgurave namaH || 5||

sarvashrutishiroratnavirAjitapadAmbujaH |
vedAntAmbujasUryo yaH tasmai shrIgurave namaH || 6||

chaitanyashshAshvatashshAntaH vyomAtIto nira~njanaH |
bindunAdakalAtItaH tasmai shrIgurave namaH || 7||

j~nAnashaktisamArUDhaH tattvamAlAvibhUShitaH |
bhuktimuktipradAtA cha tasmai shrIgurave namaH || 8||

anekajanmasamprAptakarmabandhavidAhine |
Atmaj~nAnapradAnena tasmai shrIgurave namaH || 9||

shoShaNaM bhavasindhoshcha j~nApanaM sArasampadaH |
guroH pAdodakaM samyak tasmai shrIgurave namaH || 10||