Guru Stutiगुरुस्तुती గురుస్తుతీ குருஸ்துதீ ಗುರುಸ್ತುತೀ ગુરુસ્તુતી গুরুস্তুতী ଗୁରୁସ୍ତୁତୀ ഗുരുസ്തുതീ

Stotram Info:

Author : Kavya Kanta Ganapathi Muni
Deity : Guru > Ramana Maharshi
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Guru Stuti In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stuti In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stuti In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stuti In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stuti In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stuti In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stuti In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stuti In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Guru Stuti In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIgurustutI

{|| shrIgurustutI ||}
yo babhANAbhaNanneva munibhyo brahma nirdvayam |
dakShiNAmUrtaye tasmai praj~nAnagurave namaH || 1||

sthApitaM brahmaniShThena yenAdvaitamataM bhuvi |
tasmai sha~NkarasaMj~nAya vij~nAnagurave namaH || 2||

aMshAvatAraH skandasya vishvAchAryo vidAM varaH |
praNamyate mahAbhAgo ramaNo bhagavAnRRiShiH || 3||

dakShiNAmUrtisArambhAM sha~NkarAchAryamadhyamAm |
ramaNAchAryaparyantAM vande guruparamparAm || 4||

timirANi na kevalaM vachobhiH
karuNApA~Ngavilokitaishcha nRRINAm |
hRRidaye prasaranti mardayantaM
bhagavantaM ramaNaM guruM namAmi || 5||

|| iti shrIbhagavanmaharShiramaNAntevAsino vAsiShThasya

narasiMhasUnoH gaNapateH kRRitiH shrIgurustutiH samAptA ||

anuShTubvRRittam (1-4) | subodhitAvRRittam (5)

Encoded and proofread byDPD

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today