Hanuma Tandava Stotramहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् హనుమత్తాణ్డవస్తోత్రమ్ ஹநுமத்தாண்டவஸ்தோத்ரம் ಹನುಮತ್ತಾಣ್ಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್ હનુમત્તાણ્ડવસ્તોત્રમ્ হনুমত্তাণ্ডবস্তোত্রম্ ହନୁମତ୍ତାଣ୍ଡଵସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഹനുമത്താണ്ഡവസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Tandava Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuma Tandava Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... mantrascience - Hanuman Tandav Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanumattANDavastotram

{|| shrIhanumattANDavastotram ||}
vande sindUravarNAbhaM lohitAmbarabhUShitam |
raktA~NgarAgashobhADhyaM shoNApuchChaM kapIshvaram||

bhaje samIranandanaM, subhaktachittara~njanaM, dinesharUpabhakShakaM, samastabhaktarakShakam |
sukaNThakAryasAdhakaM, vipakShapakShabAdhakaM, samudrapAragAminaM, namAmi siddhakAminam || 1||

susha~NkitaM sukaNThabhuktavAn hi yo hitaM vachastvamAshu dhairyyamAshrayAtra vo bhayaM kadApi na |
iti plava~NganAthabhAShitaM nishamya vAnarA.adhinAtha Apa shaM tadA, sa rAmadUta AshrayaH || 2||

sudIrghabAhulochanena, puchChaguchChashobhinA, bhujadvayena sodarIM nijAMsayugmamAsthitau |
kRRitau hi kosalAdhipau, kapIsharAjasannidhau, vidahajeshalakShmaNau, sa me shivaM karotvaram || 3||

sushabdashAstrapAragaM, vilokya rAmachandramAH, kapIsha nAthasevakaM, samastanItimArgagam |
prashasya lakShmaNaM prati, pralambabAhubhUShitaH kapIndrasakhyamAkarot, svakAryasAdhakaH prabhuH || 4||

prachaNDavegadhAriNaM, nagendragarvahAriNaM, phaNIshamAtRRigarvahRRiddRRishAsyavAsanAshakRRit |
vibhIShaNena sakhyakRRidvideha jAtitApahRRit, sukaNThakAryasAdhakaM, namAmi yAtudhatakam || 5||

namAmi puShpamaulinaM, suvarNavarNadhAriNaM gadAyudhena bhUShitaM, kirITakuNDalAnvitam |
supuchChaguchChatuchChalaMkadAhakaM sunAyakaM vipakShapakSharAkShasendra-sarvavaMshanAshakam || 6||

raghUttamasya sevakaM namAmi lakShmaNapriyaM dineshavaMshabhUShaNasya mudrIkApradarshakam |
videhajAtishokatApahAriNam prahAriNam susUkShmarUpadhAriNaM namAmi dIrgharUpiNam || 7||

nabhasvadAtmajena bhAsvatA tvayA kRRitA mahAsahA yatA yayA dvayorhitaM hyabhUtsvakRRityataH |
sukaNTha Apa tArakAM raghUttamo videhajAM nipAtya vAlinaM prabhustato dashAnanaM khalam || 8||

imaM stavaM kuje.ahni yaH paThetsuchetasA naraH
kapIshanAthasevako bhunaktisarvasampadaH |