Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2हनुमानाष्टकम् ( सङ्कटमोचन ) 2 హనుమానాష్టకమ్ ( సఙ్కటమోచన ) 2 ஹநுமாநாஷ்டகம் ( ஸங்கடமோசந ) 2 ಹನುಮಾನಾಷ್ಟಕಮ್ ( ಸಙ್ಕಟಮೋಚನ ) 2 હનુમાનાષ્ટકમ્ ( સઙ્કટમોચન ) 2 হনুমানাষ্টকম্ ( সঙ্কটমোচন ) 2 ହନୁମାନାଷ୍ଟକମ୍ ( ସଙ୍କଟମୋଚନ ) 2 ഹനുമാനാഷ്ടകമ് ( സങ്കടമോചന ) 2

Stotram Info:

Author : Tulsidas
Deity : Hanuma
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanuman Ashtakam ( Sankata Mochana ) 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sa~NkaTamochana hanumAnAShTakam

{|| sa~NkaTamochana hanumAnAShTakam ||}
tataH sa tulasIdAsaH sasmAra raghunandanam |
hanUmantaM tatpurastAt tuShTAva bhaktarakShaNam || 1||

dhanurbANa dharovIraH sItA lakShmaNa sayutaH |
rAmachandrassahAyo mAM kiM kariShyatyuyaM mama || 2||

OM hanumAna~njanI sUno vAyuputro mahAbalaH |
mahAlA~NgUla nikShepairnihatAkhila rAkShasAH || 3||

shrIrAma hRRidayAnanda vipattausharaNaM tava |
lakShmaNe nihite bhUmau nItvA droNAchalaM yutam || 4||

yayA jIvita vA nAdya tA shaktiM prakaTIM kuru |
yena la~Nkeshvaro vIro niHsha~NkaH vijitastvayA || 5||

durnirIkShyo.apidevAnI tadbalaM darshayAdhunA || 6||

yayA la~NkAM pravishya tvaM j~nAtavAn jAnakI svayaM |
rAvaNAMtaH pure.atyugretAM buddhiM prakaTI kuru || 7||

rudrAvatAra bhaktArti vimochana mahAbhuja |
kapirAja prasannastvaM sharaNaM tava rakSha mAm || 8||

ityaShTakaM hanumataH yaH paThet shraddhayAnvitaH |
sarvakaShTa vinirmukto labhate vA~nchChitaphalam ||

grahabhUtArditeghore raNe rAjabhaye.athavA |
trivAraM paThenAchChrIghraM naro muchyet sa~NkaTAt ||

|| iti shrIgosvAmitulasIdAsa virachitaM shrIhanumAnnAShTakaM sampUrNam ||