Hanumath Stotram 1हनूमत्स्तोत्रम् 1 హనూమత్స్తోత్రమ్ 1 ஹநூமத்ஸ்தோத்ரம் 1 ಹನೂಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 હનૂમત્સ્તોત્રમ્ 1 হনূমত্স্তোত্রম্ 1 ହନୂମତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 ഹനൂമത്സ്തോത്രമ് 1

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanumath Stotram 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanUmatstotram 1

{|| shrIhanUmatstotram 1 ||}
akShAdirAkShasaharaM dashakaNThadarpa-
nirmUlanaM raghuvarA~Nghrisarojabhaktam |
sItA.aviShahyaghanaduHkhanivArakaM taM
vAyoH sutaM gilitabhAnumahaM namAmi || 1||

mAM pashya pashya dayayA nijadRRiShTipAtaiH
mAM rakSha rakSha parito ripuduHkhapu~njAt |
vashyaM kuru trijagatAM vasudhAdhipAnAM
me dehi dehi mahatIM vasudhAM shriyaM cha || 2||

Apadbhyo rakSha sarvatra A~njaneya namo.astu te |
bandhanaM ChedayAbhuktaM kapivarya namo.astu te || 3||

dehi me sampado nityaM trilochana namo.astu te |
duShTarogAn hana hana rAmadUta namo.astu te || 4||

uchchATaya ripUn sarvAn mohanaM kuru bhUbhujAm |
vidveShiNo mAraya tvaM trimUrtyAtmaka sarvadA || 5||

sa~njIvaparvatoddhAra mama duHkhaM nivAraya |
ghorAnupadravAn sarvAn nAshayAkShAsurAntaka || 6||

evaM stutvA hanumantaM naraH shraddhAsamanvitaH |
putrapautrAdisahitaH sarvAn kAmAnavApnuyAt || 7||

markaTesha mahotsAha sarvashokavinAshaka |
shatrUn saMhara mAM rakSha shriyaM datvA cha mAM bhara || 8||