Hanumath Stotram 2हनूमत्स्तोत्रम् 2 హనూమత్స్తోత్రమ్ 2 ஹநூமத்ஸ்தோத்ரம் 2 ಹನೂಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 હનૂમત્સ્તોત્રમ્ 2 হনূমত্স্তোত্রম্ 2 ହନୂମତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 ഹനൂമത്സ്തോത്രമ് 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Hanuma
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanumath Stotram 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Stotram 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanUmatstotram 2

{|| shrIhanUmatstotram 2 ||}
ApannAkhilalokArtihAriNe shrIhanUmate |
akasmAdAgatotpAtanAshanAya namo namaH || 1||

vAme kare vairibhidaM vahantaM shailaM pare shRRi~NkhalahAraTa~Nkam |
dadhAnamachChAchChasuvarNavarNaM bhaje jvalatkuNDalamA~njaneyam || 2||

vibhIShaNa uvAcha
sItAviyukte shrIrAme shokaduHkhabhayApaha |
tApatrayAgnisaMhArinnA~njaneya namo.astute || 3||

AdhivyAdhimahAmArigrahapIDApahAriNe |
prANApahartre daityAnAM rAmapriyahitAtmane || 4||

saMsArasAgarAvartagatanishrAntachetasAm |
sharaNAgatasa~njIvI saumitriprANarakShakaH || 5||

sucharitraH sadAnandaH sarvadA bhaktavatsalaH |
suradviShAM susaMhArI sugrIvAnandavardhanaH || 6||

ya idaM hanumatstotraM paThennityaM narottamaH |
siddhyanti sarvakAryANi dhanadhAnyasamRRiddhayaH || 7||

mRRityudAridryanAshaM cha sa~NgrAme vijayI bhavet |
lAbhaM cha rAjavashyaM cha satyaM pAvanakIrtanam || 8||

paraM mantraM paraM tantraM parayantraM nivArayet |
paravidyAvinAshaM cha hyAtmamantrasya rakShakam || 9||