Hanumath Pancha Chamaramहनूमत् पञ्च चामरम् హనూమత్ పఞ్చ చామరమ్ ஹநூமத் பஞ்ச சாமரம் ಹನೂಮತ್ ಪಞ್ಚ ಚಾಮರಮ್ હનૂમત્ પઞ્ચ ચામરમ્ হনূমত্ পঞ্চ চামরম্ ହନୂମତ୍ ପଞ୍ଚ ଚାମରମ୍ ഹനൂമത് പഞ്ച ചാമരമ്

Stotram Info:

Author : Appayya Deekshitar
Deity : Hanuma
Source : Single
Stotram Type : Pancha Chamaram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Pancha Chamaram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | sanskritdocuments.org/doc_hanuma…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanUmat pa~ncha chAmaram

{|| shrIhanUmat pa~ncha chAmaram ||}
namo.astu te hanUmate dayAvate manogate
suvarNaparvatAkRRite nabhassvataH sutAya te |
na chA~njaneya te samo jagattraye mahAmate
parAkrame vachaHkame samastasiddhisa~Nkrame || 1||

raviM grasiShNurutpatan phalechChayA shishurbhavAn
ravergRRihItavAnaho samastavedashAstrkam |
bhavanmanoj~nabhAShaNaM babhUva karNabhUShaNaM
raghUttamasya mAnasAMbujasya pUrNatoShaNam || 2||

dharAtmajApatiM bhavAn vibhAvayan jagatpatiM
jagAma rAmadAsatAM samastalokavishrutAm |
vila~Nghya vAridhiM javAt vilokya dInajAnakIM
dashAnanasya mAnasaM dadAha la~NkayA samam || 3||

vilokya mAtaraM kRRishAM dashAnanasya tadvane
bhavAnabhAShata priyaM manoharaM cha saMskRRitam |
samastaduShTarakShasAM vinAshakAlasUchanaM
chakAra rAvaNAgrataH nayena vA bhayena vA || 4||

mahAbalo mahAchalaM samuhya chauShadhiprabhaM
bhavAn rarakSha lakShmaNaM bhayAvahe mahAvahe |
mahopakAriNaM tadA bhavantamAtmabAndhavaM
samastalokabAndhavo.apyamanyata svayaM vibhuH || 5||