Hanumath Prashamsanamहनुमत्प्रशंसनम् హనుమత్ప్రశంసనమ్ ஹநுமத்ப்ரஶஂஸநம் ಹನುಮತ್ಪ್ರಶಂಸನಮ್ હનુમત્પ્રશંસનમ્ হনুমত্প্রশংসনম্ ହନୁମତ୍ପ୍ରଶଂସନମ୍ ഹനുമത്പ്രശംസനമ്

Stotram Info:

Author : Madananda Theertha
Deity : Hanuma
Source : Single
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Hanumath Prashamsanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Prashamsanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Prashamsanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Prashamsanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Prashamsanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Prashamsanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Prashamsanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Prashamsanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Hanumath Prashamsanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIhanumatprashaMsanam

{|| shrIhanumatprashaMsanam ||}
muktipradAnAt pratikartRRitA me sarvasya bodho bhavatAM bhaveta |
hanUmato na pratikartRRitA syAt svabhAvabhaktasya nirauShadhaM me || 1||

madbhaktau j~nAnapUrtAvanupadhikabalapronnatisthairyadhairya-
svAbhAvyAdhikyatejaHsumatidamashameShvasya tulyo na kashchit |
sheSho rudraH suparNo.apyuruguNasamitau no sahasrAMshutulyA
asyetyasmAnmadaishaM padamahamamunA sArdhamevopabhokShye || 2||

pUrvaM jigAya bhuvanaM dashakandharo.asA-
vabjodbhavasya varato na tu taM kadAchit |
kashchijjigAya puruhUtasutaH kapitvAd-
viShNorvarAdajayadarjuna eva chainam || 3||

datto varo na manujAn prati vAnarAMshcha
dhAtrAsya tena vijito yudhi vAlinaiShaH |
abjodbhavasya varamAshvabhibhUya rakSho
jigye tvahaM raNamukhe balimAhvayantam || 4||

balerdvAstho.ahaM varamasmai sampradAya pUrvaM tu |
tena mayA rakSho.astaM yojanamayutaM padA~NgulyA || 5||

punashcha yuddhAya samAhvayantaM nyapAtayaM rAvaNamekamuShTinA |
mahAbalo.ahaM kapilAkhyarUpastrikUTarUpaH pavanashcha me sutaH || 6||

AvAM svashaktyA jayinAviti sma shivo varAnte.ajayadenamevam |
j~nAtvA surAjeyamimaM hi vavre haro jayeyAhamamuM dashAnanam || 7||