Heramba Stotram ( Gowri krutha )हेरम्बस्तोत्रं ( गौरिकृतम् ) హేరమ్బస్తోత్రం ( గౌరికృతమ్ ) ஹேரம்பஸ்தோத்ரஂ ( கௌரிகதம் ) ಹೇರಮ್ಬಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಗೌರಿಕೃತಮ್ ) હેરમ્બસ્તોત્રં ( ગૌરિકૃતમ્ ) হেরম্বস্তোত্রং ( গৌরিকৃতম্ ) ହେରମ୍ବସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଗୌରିକୃତମ୍ ) ഹേരമ്ബസ്തോത്രം ( ഗൌരികൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Gowri Devi
Deity : Ganesh > Heramba Gnapathi
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Heramba Stotram ( Gowri krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

herambastotraM gaurikRRitam

{|| herambastotraM gaurikRRitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
gauryuvAcha |
gajAnana j~nAnavihArakArinna mAM cha jAnAsi parAvamarShAm |
gaNesha rakShasva na chechCharIraM tyajAmi sadyastvayi bhaktiyuktA || 1||

vighnesha heramba mahodara priya lambodara premavivardhanAchyuta |
vighnasya hartA.asurasa~NghahartA mAM rakSha daityAtvayi bhaktiyuktAm || 2||

kiM siddhibuddhiprasareNa mohayukto.asi kiM vA nishi nidrito.asi |
kiM lakShalAbhArthavichArayuktaH kiM mAM cha vismRRitya susaMsthito.asi || 3||

kiM bhaktasa~Ngena cha devadeva nAnopachAraishcha suyantrito.asi |
kiM modakArthe gaNapAddhRRito.asi nAnAvihAreShu cha vakratuNDa || 4||

svAnandabhogeShu parihRRito.asi dAsIM cha vismRRitya mahAnubhAva |
AnantyalIlAsu cha lAlaso.asi kiM bhaktarakShArthasusa~NkaTasthaH || 5||

aho gaNeshAmRRitapAnadakShAmaraistathA vA.asurapaiH smRRito.asi |
tadarthanAnAvidhisaMyuto.asi visRRijya mAM dAsImananyabhAvAm || 6||

rakShasva mAM dInatamAM paresha sarvatra chitteShu cha saMsthitastvam |
prabho vilambena vinAyako.asi brahmesha kiM deva namo namaste || 7||

bhaktAbhimAnIti cha nAma mukhyaM vede tvabhAvAn nahi chenmahAtman |
Agatya hatvA.aditijaM suresha mAM rakSha dAsIM hRRidi pAdaniShThAm || 8||

aho na dUraM tava ki~nchideva kathaM na buddhIsha samAgato.asi |
suchintyadeva prajahAmi dehaM yashaH kariShye viparItamevam || 9||