Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotramककारादिकालीशतनामस्तोत्रम् కకారాదికాలీశతనామస్తోత్రమ్ ககாராதிகாலீஶதநாமஸ்தோத்ரம் ಕಕಾರಾದಿಕಾಲೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કકારાદિકાલીશતનામસ્તોત્રમ્ ককারাদিকালীশতনামস্তোত্রম্ କକାରାଦିକାଲୀଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കകാരാദികാലീശതനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Shiva
Deity : Shakti > kali
Source : Mundamala Tantram
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kakArAdikAlIshatanAmastotram

{|| kakArAdikAlIshatanAmastotram ||}
shrIdevyuvAcha-
namaste pArvatInAtha vishvanAtha dayAmaya |
j~nAnAt parataraM nAsti shrutaM vishveshvara prabho || 1||

dInavandho dayAsindho vishveshvara jagatpate |
idAnIM shrotumichChAmi gopyaM paramakAraNam |
rahasyaM kAlikAyashcha tArAyAshcha surottama || 2||

shrIshiva uvAcha-
rahasyaM kiM vadiShyAmi pa~nchavaktrairmaheshvarI |
jihvAkoTisahasraistu vaktrakoTishatairapi || 3||

vaktuM na shakyate tasya mAhAtmyaM vai katha~nchana |
tasyA rahasyaM gopya~ncha kiM na jAnAsi shaMkarI || 4||

svasyaiva charitaM vaktuM samarthA svayameva hi |
anyathA naiva deveshi j~nAyate tat katha~nchana || 5||

kAlikAyAH shataM nAma nAnA tantre tvayA shrutam |
rahasyaM gopanIya~ncha tatre.asmin jagadambike || 6||

karAlavadanA kAlI kAminI kamalA kalA |
kriyAvatI koTarAkShI kAmAkShyA kAmasundarI || 7||

kapAlA cha karAlA cha kAlI kAtyAyanI kuhuH |
ka~NkAlA kAladamanA karuNA kamalArchchitA || 8||

kAdambarI kAlaharA kautukI kAraNapriyA |