Kakaradi Kali Sahasranama Stotramककारादि कालीसहस्रनामस्तोत्रम् కకారాది కాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ககாராதி காலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಕಕಾರಾದಿ ಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કકારાદિ કાલીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ককারাদি কালীসহস্রনামস্তোত্রম্ କକାରାଦି କାଲୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കകാരാദി കാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > kali
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kakaradi Kali Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kakArAdi kAlIsahasranAmastotram

{|| kakArAdi kAlIsahasranAmastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
kailAsashikhare ramye nAnAdevagaNAvRRite |
nAnAvRRikShalatAkIrNe nAnApuShpairala~NkRRite || 1||

chaturmaNDalasaMyukte shrRRi~NgAramaNDape sthite |
samAdhau saMsthitaM shAntaM krIDantaM yoginIpriyam || 2||

tatra maunadharaM dRRiShTvA devI pRRichChati sha~Nkaram |
devyuvAcha |
kiM tvayA japyate deva kiM tvayA smaryyate sadA || 3||

sRRiShTiH kutra vilInAsti punaH kutra prajAyate |
brahmANDakAraNaM yattat kimAdyaM kAraNaM mahat || 4||

manorathamayI siddhistathA vA~nChAmayI shiva |
tRRitIyA kalpanAsiddhiH koTisiddhIshvarAtmakam || 5||

shaktipAtAShTadashakaM charAcharapurIgatiH |
mahendrajAlamindrAdijAlAnAM rachanA tathA || 6||

aNimAdyaShTakaM deva parakAyapraveshanam |
navInasRRiShTikaraNaM samudrashoShaNaM tathA || 7||

amAyAM chandrasandarsho divA chandraprakAshanam |
chandrAShTakaM chAShTadikShu tathA sUryAShTakaM shiva || 8||

jale jalamayatvaM cha vahnau vahnimayatvakam |
brahma-viShNvAdi-nirmANamindrANAM kAraNaM kare || 9||