kali Kavacham 1कालीकवचम् 1 కాలీకవచమ్ 1 காலீகவசம் 1 ಕಾಲೀಕವಚಮ್ 1 કાલીકવચમ્ 1 কালীকবচম্ 1 କାଲୀକଵଚମ୍ 1 കാലീകവചമ് 1

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > kali
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ kali Kavacham 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kali Kavacham 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kali Kavacham 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kali Kavacham 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kali Kavacham 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kali Kavacham 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kali Kavacham 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kali Kavacham 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kali Kavacham 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kAlIkavacham

{|| kAlIkavacham ||}
bhairav uvAcha -
kAlikA yA mahAvidyA kathitA bhuvi durlabhA |
tathApi hRRidaye shalyamasti devi kRRipAM kuru || 1||

kavachantu mahAdevi kathayasvAnukampayA |
yadi no kathyate mAtarvvimu~nchAmi tadA tanuM || 2||

shrIdevyuvAcha -
sha~NkApi jAyate vatsa tava snehAt prakAshitaM |
na vaktavyaM na draShTavyamatiguhyataraM mahat || 3||

kAlikA jagatAM mAtA shokaduHkhavinAshinI |
visheShataH kaliyuge mahApAtakahAriNI || 4||

kAlI me purataH pAtu pRRiShThatashcha kapAlinI |
kullA me dakShiNe pAtu kurukullA tathottare || 5||

virodhinI shiraH pAtu viprachittA tu chakShuShI |
ugrA me nAsikAM pAtu karNau chograprabhA matA || 6||

vadanaM pAtu me dIptA nIlA cha chibukaM sadA |
ghanA grIvAM sadA pAtu balAkA bAhuyugmakaM || 7||

mAtrA pAtu karadvandvaM vakShomudrA sadAvatu |
mitA pAtu stanadvandvaM yonimaNDaladevatA || 8||

brAhmI me jaTharaM pAtu nAbhiM nArAyaNI tathA |
Uru mAheshvarI nityaM chAmuNDA pAtu li~ngakaM || 9||