kalika Kavacham 2कालिकाकवचम् 2 కాలికాకవచమ్ 2 காலிகாகவசம் 2 ಕಾಲಿಕಾಕವಚಮ್ 2 કાલિકાકવચમ્ 2 কালিকাকবচম্ 2 କାଲିକାକଵଚମ୍ 2 കാലികാകവചമ് 2

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Shakti > kali
Source : Rudrayamala
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ kalika Kavacham 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kalika Kavacham 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kalika Kavacham 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kalika Kavacham 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kalika Kavacham 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kalika Kavacham 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kalika Kavacham 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kalika Kavacham 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ kalika Kavacham 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Devki Pandit - Kalika Kavach ( Aaradhana - Mahakali )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Devki Pandit Mahakali Kalika Kavach 12 ₹

Sample text lyrics in English:

kAlikAkavacham

{|| kAlikAkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
kailAsashikharAsInaM devadevaM jagadgurum |
sha~NkaraM paripaprachCha pArvatI parameshvaram || 1||

pArvatyuvAcha
bhagavan devadevesha devAnAM bhogada prabho |
prabrUhi me mahAdeva gopyaM chedyadi he prabho || 2||

shatrUNAM yena nAshaH syAdAtmano rakShaNaM bhavet |
paramaishvaryamatulaM labhedyena hi tadvada || 3||

bhairava uvAcha
vakShyAmi te mahAdevi sarvadharmavidAM vare |
adbhutaM kavachaM devyAH sarvakAmaprasAdhakam || 4||

visheShataH shatrunAshaM sarvarakShAkaraM nRRiNAm |
sarvAriShTaprashamanaM sarvAbhadravinAshanam || 5||

sukhadaM bhogadaM chaiva vashIkaraNamuttamam |
shatrusaMghAH kShayaM yAnti bhavanti vyAdhipIDiatAH || 6||

duHkhino jvariNashchaiva svAbhIShTadrohiNastathA |
bhogamokShapradaM chaiva kAlikAkavachaM paThet || 7||

OM asya shrIkAlikAkavachasya bhairava RRiShiH | anuShTup ChandaH |
shrIkAlikA devatA | shatrusaMhArArtha jape viniyogaH |
dhyAnam