Kali Shatanama Stotramकालीशतनामस्तोत्रम् కాలీశతనామస్తోత్రమ్ காலீஶதநாமஸ்தோத்ரம் ಕಾಲೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કાલીશતનામસ્તોત્રમ્ কালীশতনামস্তোত্রম্ କାଲୀଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കാലീശതനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Shakti > kali
Source : Bruhannila Tantram
Stotram Type : Shata Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kali Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kali Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kAlIshatanAmastotram bRRihannIlatantrArgatam

{|| kAlIshatanAmastotram bRRihannIlatantrArgatam ||}
shrIdevyuvAcha |
purA pratishrutaM deva krIDAsakto yadA bhavAn |
nAmnAM shataM mahAkAlyAH kathayasva mayi prabho || 23-1||

shrIbhairava uvAcha |
sAdhu pRRiShTaM mahAdevi akathyaM kathayAmi te |
na prakAshyaM varArohe svayoniriva sundari || 23-2||

prANAdhikapriyatarA bhavatI mama mohinI |
kShaNamAtraM na jIvAmi tvAM binA parameshvari || 23-3||

yathAdarshe.amale bimbaM ghRRitaM dadhyAdisaMyutam |
tathAhaM jagatAmAdye tvayi sarvatra gocharaH || 23-4||

shRRiNu devi pravakShyAmi japAt sArvaj~nadAyakam |
sadAshiva RRiShiH prokto.anuShTup Chandashcha IritaH || 23-5||

devatA bhairavo devi puruShArthachatuShTaye |
viniyogaH prayoktavyaH sarvakarmaphalapradaH || 23-6||

mahAkAlI jagaddhAtrI jaganmAtA jaganmayI |
jagadambA gajatsArA jagadAnandakAriNI || 23-7||

jagadvidhvaMsinI gaurI duHkhadAridryanAshinI |
bhairavabhAvinI bhAvAnantA sArasvatapradA || 23-8||

chaturvargapradA sAdhvI sarvama~Ngalama~NgalA |
bhadrakAlI vishAlAkShI kAmadAtrI kalAtmikA || 23-9||