Kamala Kavachamकमलाकवचम् కమలాకవచమ్ கமலாகவசம் ಕಮಲಾಕವಚಮ್ કમલાકવચમ્ কমলাকবচম্ କମଲାକଵଚମ୍ കമലാകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Kamala
Source : Vishvasara Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kamala Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotrarathna.blogspot.in/2014/06…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkamalAkavacham

{|| shrIkamalAkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
OM asyAshchaturakSharAviShNuvanitAyAH
kavachasya shrIbhagavAn shiva RRiShIH |
anuShTupChandaH | vAgbhavA devatA |
vAgbhavaM bIjam | lajjA shaktiH |
ramA kIlakam | kAmabIjAtmakaM kavacham |
mama sukavitvapANDityasamRRiddhisiddhaye pAThe viniyogaH |
ai~NkAro mastake pAtu vAgbhavAM sarvasiddhidA |
hrIM pAtu chakShuShormadhye chakShuryugme cha shA~NkarI || 1||

jihvAyAM mukhavRRitte cha karNayordantayornasi |
oShThAdhAre dantapa~Nktau tAlumUle hanau punaH || 2||

pAtu mAM viShNuvanitA lakShmIH shrIvarNarUpiNI ||

karNayugme bhujadvandve stanadvandve cha pArvatI || 3||

hRRidaye maNibandhe cha grIvAyAM pArshvaryodvayoH |
pRRiShThadeshe tathA guhye vAme cha dakShiNe tathA || 4||

upasthe cha nitambe cha nAbhau jaMghAdvaye punaH |
jAnuchakre padadvandve ghuTike.a~NgulimUlake || 5||

svadhA tu prANashaktyAM vA sImanyAM mastake tathA |
sarvA~Nge pAtu kAmeshI mahAdevI samunnatiH || 6||

puShTiH pAtu mahAmAyA utkRRiShTiH sarvadA.avatu |