Kamala Trishatiकमलात्रिशती కమలాత్రిశతీ கமலாத்ரிஶதீ ಕಮಲಾತ್ರಿಶತೀ કમલાત્રિશતી কমলাত্রিশতী କମଲାତ୍ରିଶତୀ കമലാത്രിശതീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Lakshmi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Trishati Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kamala Trishati In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Trishati In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Trishati In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Trishati In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Trishati In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Trishati In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Trishati In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Trishati In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kamala Trishati In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kamalAtrishatI

{|| kamalAtrishatI ||}
ga~NgAdharamakhivirachitA |
paramAbharaNaM viShNorvakShasi sA sAgarendravaraputrI |
yA mUrtirmatI kAle kShamA janAnAM kRRitAparAdhAnAm || 1 ||

sA naH shreyo dadyAt kamalA kamalAsanAdijananIM yAm |
saMprApya sahacharIM hariravati jagantyanAkulaM satatam || 2 ||

nityashreyodAne khyAtA yA harigRRihasya sarvasvam |
shrutimaulistutavibhavA sA bhAtu puraH sadAsmAkam || 3 ||

viShNukrIDAlolA vikhyAtA dInarakShaNe lakShmIH |
jananI naH sphuratu sadA tena vayaM kila kRRitArthAH smaH || 4 ||

nirvANA~NkurajananI kAle sA sArvabhaumapadadogdhrI |
nirasatimohasamUhA mama daivatamAdRRitaM gurubhiH || 5 ||

viShNorvakShasi lasitA shItamayUkhasya sodarI kamalA |
kamalAyatanayanA naH pAtu sadA pAparAshibhyaH || 6 ||

kavipariShadA cha vedaiH nityaM stutanijamahodayA kamalA |
manasi mama saMnidhattAM tvamitAnandAya lokanAthena || 7 ||

dugdhodadhitanayA sA duritanihantrI kRRitapraNAmAnAm |
AnandapadavidhAtrI patyA sAkaM pade pade loke || 8 ||

manmathajananI sA mAmavatu sarojA(kSha)gehinI kamalA |
yAmArAdhya budhendrA vishanti paramaM tu tat padaM viShNoH || 9 ||

satsUktikRRitividhAtrI namatAmambA trilokyAstu |