Kartavirya Dwadasanama Stotramकार्तवीर्य द्वादशनामस्तोत्रम् కార్తవీర్య ద్వాదశనామస్తోత్రమ్ கார்தவீர்ய த்வாதஶநாமஸ்தோத்ரம் ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કાર્તવીર્ય દ્વાદશનામસ્તોત્રમ્ কার্তবীর্য দ্বাদশনামস্তোত্রম্ କାର୍ତଵୀର୍ଯ ଦ୍ଵାଦଶନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കാര്തവീര്യ ദ്വാദശനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Kartavirya Arjuna
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Dwadasa Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kartavirya Dwadasanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kArtavIrya dvAdashanAmastotram

{|| kArtavIrya dvAdashanAmastotram ||}
kArtavIryArjuno nAma rAjA bAhusahasravAn |
tasya smaraNamAtreNa gataM naShTaM cha labhyate || 1||

kArtavIryaH khaladveShI kRRitavIryasuto balI |
sahasrabAhuH shatrughno raktavAsA dhanurdharaH || 2||

raktagandho raktamAlyo rAjA smarturabhIShTadaH |
dvAdashaitAni nAmAni kArtavIryasya yaH paThet || 3||

saMpadastatra jAyante janastatra vashaM gataH |
AnayatyAshu dUrasthaM kShemalAbhayutaM priyam || 4||

sahasrabAhusasharaM mahitaM
sachApaM raktAMbaraM raktakirITakuNDalam |
chorAdi-duShTabhaya-nAshaM iShTadaM taM
dhyAyet mahAbala-vijRRiMbhita-kArtavIryam || 5||

yasya smaraNamAtreNa sarvaduHkhakShayo bhavet |
yannAmAni "mahAvIryashchArjunaH kRRitavIryavAn" || 6||

haihayAdhipateH stotraM sahasrAvRRittikAritam |
vA~nchitArthapradaM nRRiNAM svarAjyaM sukRRitaM yadi || 7||

|| iti kArtavIrya dvAdashanAma stotram ||
Note:-
(1) Srimad Bhagavatam says a few lines about Arjuna (he was the
son of Kritavirya and hence called Kartaviryarjuna), in verses 23 to 27 in