Katyayani Ashtakamकात्यायन्यष्टकम् కాత్యాయన్యష్టకమ్ காத்யாயந்யஷ்டகம் ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯಷ್ಟಕಮ್ કાત્યાયન્યષ્ટકમ્ কাত্যাযন্যষ্টকম্ କାତ୍ଯାଯନ୍ଯଷ୍ଟକମ୍ കാത്യായന്യഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Katyayani
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Katyayani Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Katyayani Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Katyayani Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Katyayani Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Katyayani Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Katyayani Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Katyayani Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Katyayani Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Katyayani Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kAtyAyanyaShTakam

{|| kAtyAyanyaShTakam ||}
shrIgaNeshAya namaH |
avarShisaMj~naM puramasti loke kAtyAyanI tatra virAjate yA |
prasAdadA yA pratibhA tadIyA sA ChatrapuryAM jayatIha geyA || 1||

tvamasya bhinnaiva vibhAsi tasyAstejasvinI dIpajadIpakalpA |
kAtyAyanI svAshritaduHkhahartrI pavitragAtrI matimAnadAtrI || 2||

brahmoruvetAlakasiMhadADhosubhairavairagnigaNAbhidhena |
saMsevyamAnA gaNapatyabhikhyA yujA cha devi svagaNairihAsi || 3||

gotreShu jAtairjamadagnibhAradvAjA.atrisatkAshyapakaushikAnAm |
kauNDinyavatsAnvayajaishcha viprairnijairniShevye varade namaste || 4||

bhajAmi gokShIrakRRitAbhiSheke raktAmbare raktasuchandanAkte |
tvAM bilvapatrIshubhadAmashobhe bhakShyapriye hRRitpriyadIpamAle || 5||

khaDgaM cha sha~NkhaM mahiShAsurIyaM puchChaM trishUlaM mahiShAsurAsye |
praveshitaM devi karairdadhAne rakShAnishaM mAM mahiShAsuraghne || 6||

svAgrasthabANeshvaranAmali~NgaM suratnakaM rukmamayaM kirITma |
shIrShe dadhAne jaya he sharaNye vidyutprabhe mAM jayinaM kurUShva || 7||

netrAvatIdakShiNapArshvasaMsthe vidyAdharairnAgagaNaishcha sevye |
dayAghane prApaya shaM sadAsmAnmAtaryashode shubhade shubhAkShi || 8||

idaM kAtyAyanIdevyAH prasAdAShTakamiShTadam |
kumaThAchAryajaM bhaktyA paThedyaH sa sukhI bhavet || 9||

|| iti shrIkAtyAyanyaShTakaM sampUrNam ||