Ketu Kavachamकेतुकवचम् కేతుకవచమ్ கேதுகவசம் ಕೇತುಕವಚಮ್ કેતુકવચમ્ কেতুকবচম্ କେତୁକଵଚମ୍ കേതുകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Ketu
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ketu Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... mantrascience - Ketu Kavacham For Success

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ketukavacham

{|| ketukavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
ketuM karAlavadanaM chitravarNaM kirITinam |
praNamAmi sadA ketuM dhvajAkAraM graheshvaram || 1||

chitravarNaH shiraH pAtu bhAlaM dhUmrasamadyutiH |
pAtu netre pi~NgalAkShaH shrutI me raktalochanaH || 2||

ghrANaM pAtu suvarNAbhashchibukaM siMhikAsutaH |
pAtu kaNThaM cha me ketuH skandhau pAtu grahAdhipaH || 3||

hastau pAtu surashreShThaH kukShiM pAtu mahAgrahaH |
siMhAsanaH kaTiM pAtu madhyaM pAtu mahAsuraH || 4||

UrU pAtu mahAshIrSho jAnunI me.atikopanaH |
pAtu pAdau cha me krUraH sarvA~NgaM narapi~NgalaH || 5||

ya idaM kavachaM divyaM sarvarogavinAshanam |
sarvashatruvinAshaM cha dhAraNAdvijayI bhavet || 6||

|| iti shrIbrahmANDapurANe ketukavachaM sampUrNam ||

Encoded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org