Ketu Stotramकेतुस्तोत्रम् కేతుస్తోత్రమ్ கேதுஸ்தோத்ரம் ಕೇತುಸ್ತೋತ್ರಮ್ કેતુસ્તોત્રમ્ কেতুস্তোত্রম্ କେତୁସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കേതുസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Ketu
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ketu Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ketu Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Rajkumar Bharathi - Ketu Stotram ( Navagrahas )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ketustotram

{|| ketustotram ||}
atha ketustotraprArambhaH |
asya shrI ketustotramahAmantrasya vAmadeva RRIShiH |
anuShTupchChandaH | keturdevatA |
ketuprasAdasiddhyarthe jape viniyogaH |
gautama uvAcha |
munIndra sUta tattvaj~na sarvashAstravishArada |
sarvarogaharaM brUhi ketoH stotramanuttamam || 1||

sUta uvAcha |
shRRiNu gautama vakShyAmi stotrametadanuttamam |
guhyAdguhyatamaM ketoH bramaNA kIrtitaM purA || 2||

AdyaH karALavadano dvitIyo raktalochanaH |
tRRitIyaH pi~NgaLAkShashcha chaturtho j~nAnadAyakaH || 3||

pa~nchamaH kapilAkShashcha ShaShThaH kAlAgnisannibhaH |
saptamo himagarbhashch tUmravarNoShTamastathA || 4||

navamaH kRRittakaNThashcha dashamaH narapIThagaH |
ekAdashastu shrIkaNThaH dvAdashastu gadAyudhaH || 5||

dvAdashaite mahAkrUrAH sarvopadravakArakAH |
parvakAle pIDayanti divAkaranishAkarau || 6||

nAmadvAdashakaM stotraM ketoretanmahAtmanaH |
paThanti ye.anvahaM bhaktyA tebhyaH ketuH prasIdati || 7||