Kilaka Stotramकीलकस्तोत्रम् కీలకస్తోత్రమ్ கீலகஸ்தோத்ரம் ಕೀಲಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ કીલકસ્તોત્રમ્ কীলকস্তোত্রম্ କୀଲକସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കീലകസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Markandeya Rishi
Deity : Shakti > Durga
Source : Markandeya Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kilaka Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kilaka Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kilaka Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kilaka Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kilaka Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kilaka Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kilaka Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kilaka Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kilaka Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Bijay Yerra - Kilaka Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kIlakastotram

{|| kIlakastotram ||}
OM asya shrIkIlakamantrasya shivaRRiShiH, anuShTup ChandaH,
shrImahAsarasvatI devatA, shrIjagadambAprItyarthaM
saptashatIpAThA~Ngatvena jape viniyogaH |
OM namashchaNDikAyai |
mArkaNDeya uvAcha |
OM vishuddhaj~nAnadehAya trivedIdivyachakShuShe |
shreyaHprAptinimittAya namaH somArdhadhAriNe || 1||

sarvametadvijAnIyAnmantrANAmapi kIlakam |
so.api kShemamavApnoti satataM japyatatparaH || 2||

siddhyantyuchchATanAdIni karmANi sakalAnyapi |
etena stuvatAM devIM stotravRRindena bhaktitaH || 3||

na mantro nauShadhaM tasya na ki~nchidapi vidyate |
vinA japyena siddhyettu sarvamuchchATanAdikam || 4||

samagrANyapi setsyanti lokasha~NkAmimAM haraH |
kRRitvA nimantrayAmAsa sarvamevamidaM shubham || 5||

stotraM vai chaNDikAyAstu tachcha guhyaM chakAra saH |
samApnoti sa puNyena tAM yathAvannimantraNAm || 6||

so.api kShemamavApnoti sarvameva na saMshayaH |
kRRiShNAyAM vA chaturdashyAmaShTamyAM vA samAhitaH || 7||

dadAti pratigRRihNAti nAnyathaiShA prasIdati |