Krishna Sahasranama Stotramकृष्णसहस्रनामस्तोत्रम् కృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమ్ கஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ কৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রম্ କୃଷ୍ଣସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Satvata Tantra
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNasahasranAmastotram sAtvatatantre

{|| shrIkRRiShNasahasranAmastotram sAtvatatantre ||}
shrInArada uvAcha |
kathitaM me tvayA deva harinAmAnukIrtanam |
pApApahaM mahAsaukhyaM bhagavadbhaktikAraNam || 1||

tatrAhaM yAni nAmAni kIrtayAmi surottama |
tAnyahaM j~nAtumichChAmi sAkalyena kutUhalAt || 2||

shrIshiva uvAcha |
bhUmyambutejasAM ye vai paramANUnapi dvija |
shakyante gaNituM bhUyo janmabhirna harerguNAn || 3||

tathApi mukhyaM vakShyAmi shrIviShNoH paramAdbhutam |
nAmnAM sahasraM pArvatyai yadihoktaM kRRipAlunA || 4||

samAdhiniShThaM mAM dRRiShTvA pArvatI varavarNinI |
apRRichChatparamaM devaM bhagavantaM jagadgurum || 5||

tadA tasyai mayA prokto matparo jagadIshvaraH |
nAmnAM sahasraM cha tathA guNakarmAnusArataH || 6||

tadahaM te.abhivakShyAmi mahAbhAgavato bhavAn |
yasyaikasmaraNenaiva pumAn siddhimavApnuyAt || 7||

udyannavInajaladAbhamakuNThadhiShNyaM vidyotitAnalamanoharapItavAsam |
bhAsvanmayUkhamukuTA~NgadahArayuktaM kA~nchIkalApavalayA~NgulibhirvibhAtam || 8||

brahmAdidevagaNavanditapAdapadyaM shrIsevitaM sakalasundarasaMnivesham |
gogopavanitAmunivRRindajuShTaM kRRiShNaM purANapuruShaM manasA smarAmi || 9||