Krishna Stavarajaकृष्णस्तवराज కృష్ణస్తవరాజ கஷ்ணஸ்தவராஜ ಕೃಷ್ಣಸ್ತವರಾಜ કૃષ્ણસ્તવરાજ কৃষ্ণস্তবরাজ କୃଷ୍ଣସ୍ତଵରାଜ കൃഷ്ണസ്തവരാജ

Stotram Info:

Author : Narada Rishi
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Pancharatra
Stotram Type : Stavarajam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stavaraja In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stavaraja In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stavaraja In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stavaraja In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stavaraja In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stavaraja In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stavaraja In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stavaraja In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stavaraja In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastavarAja

{|| shrIkRRiShNastavarAja ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrImahAdeva uvAcha |
shrRRiNu devi pravakShyAmi stotraM paramadurlabham |
yajj~nAtvA na punargachChennaro nirayayAtanAm || 1||

nAradAya cha yatproktaM brahmaputreNa dhImatA |
sanatkumAreNa purA yogIndraguruvartmanA || 2||

shrInArada uvAcha |
prasIda bhagavanmahyamaj~nAnAtkuNThitAtmane |
tavAMghripa~NkajarajorAgiNIM bhaktimuttamAm || 3||

aja prasIda bhagavannamitadyutipa~njara |
aprameyaM prasIdAsmadduHkhahanpuruShottama || 4||

svasaMvedya prasIdAsmadAnandAtmannanAmaya |
achintyasAra vishvAtmanprasIda parameshvara || 5||

prasIda tu~Ngatu~NgAnAM prasIda shivashobhana |
prasIda guNagambhIra gambhIrANAM mahAdyute || 6||

prasIda vyaktaM vistIrNaM vistIrNAnAmagochara |
prasIdArdrArdrajAtInAM prasIdAntAntadAyinAm || 7||

gurorgarIyaH sarvesha prasIdAnanta dehinAm |
jaya mAdhava mAyAtman jaya shAshvatasha~NkhabhRRit || 8||

jaya sha~Nkhadhara shrIman jaya nandakanandana |