Krishna Stotram ( By Bala )कृष्णस्तोत्रं ( बालकृतम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( బాలకృతమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( பாலகதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಬಾಲಕೃತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( બાલકૃતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( বালকৃতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ବାଲକୃତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( ബാലകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Bala
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Bala ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM bAlakRRitam

{|| shrIkRRiShNastotraM bAlakRRitam ||}
bAlA UchuH
yathA surakShita brahman sarvApatsveva naH kulam |
tathA rakShAM kuru punardAvAgnermadhusUdana || 1||

tvamiShTadevatA.asmAkaM tvameva kuladevatA |
sraShTA pAtA cha saMhartA jagatAM cha jagatpate || 2||

vahnirvA varUNo vA.api chandro vA sUrya eva cha |
namaH kuberaH pavana IshAnAdyAshcha devatA || 3||

brahmesha-sheSha-dharmendrA munIndrA manavaH smRRitAH |
mAnavAshcha tathA daityA yakSha-rAkShasa-kinnarAH || 4||

ye ye charA.acharAshchaiva sarve tava vibhUtayaH |
AvirbhAvastirobhAvaH sarveShAM cha tavechChayA || 5||

abhayaM dehi goviMda vahnisaMharaNaM kuru |
vayaM tvAM sharaNaM yAmo rakSha naH sharaNAgatAn || 6||

ityevamuktvA te sarve tasthurdhyAtvA padAmbujam |
dUrIbhUtastu dAvAgniH shrIkRRiShNAmRRitadRRiShTitaH || 7||

dUrIbhUte cha dAvAgnau nanRRituste mudAnvitAH |
sarvApadaH praNashyanti harismaraNamAtrataH || 8||

idaM stotraM mahApuNyaM prAtarUtthAya yaH paThet |
vahnito na bhavettasya bhayaM janmani janmani || 9||

shatrugraste cha dAvAgnau vipattau prANasaMkaTe |