Krishna Stotram ( By Brahma ) 2कृष्णस्तोत्रं ( ब्रह्मकृतम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( బ్రహ్మకృతమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( ப்ரஹ்மகதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಬ್ರಹ್ಮಕೃತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( બ્રહ્મકૃતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( ব্রহ্মকৃতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ବ୍ରହ୍ମକୃତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( ബ്രഹ്മകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Brahma ) 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe brahmakRRitam

{|| shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe brahmakRRitam ||}
brahmovAcha
kRRiShNaM vande guNAtItaM govindamekamakSharam
avyaktamavyayaM vyaktaM gopaveShavidhAyinam || 1||

kishoravayasaM shAntaM gopIkAntaM manoharam |
navInanIradashyAmaM koTikandarpasundaram || 2||

vRRindAvanavanAbhyarNe rAsamaNDalasaMsthitam |
rAseshvaraM rAsavAsaM rAsollAsasamutsukam || 3||

ityevamuktvA taM natvA ratnasiMhAsane vare |
nArAyaNeshau saMbhAShya sa uvAsa tadAj~nayA || 4||

iti brahmAkRRitaM stotraM prAtarutthAya yaH paThet |
pApAni tasya nashyanti duHsvapnaH susvapno bhavet || 5||

bhaktibharvati govinde shrIputrapautravardhinI |
akIrtiH kShayamApnoti satkIrtirvardhate chiram || 6||

iti brahmAvaivarte brahmAkRRitaM shrIkRRiShNastotram |


brahmavaivartapurANa brahmakhaNDam adhyAya 3 shloka 35-40
Encoded and proofread by Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com