Krishna Stotram ( By Dharma )कृष्णस्तोत्रं ( धर्मकृतम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( ధర్మకృతమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( தர்மகதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಧರ್ಮಕೃತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( ધર્મકૃતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( ধর্মকৃতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଧର୍ମକୃତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( ധര്മകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Dharma
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Dharma ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe dharmakRRitam

{|| shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe dharmakRRitam ||}
shrIdharma uvAcha |
kRRiShNaM viShNuM vAsudevaM paramAtmAnamIshvaram |
govindaM parmAnandamekamakSharamachyutam || 1||

gopeshvaraM cha gopIshaM gopaM gorakShakaM vibhum |
gavAmIshaM cha goShThasthaM govatsapuchChadhAriNm || 2||

gogopagopImadhyasthaM pradhAnaM puruShottamam |
vande.anavaddhamanaghaM shyAmaM shAntaM manoharam || 3||

ityuchchArya samuttiShThan ratnasiMhAsane vare |
brahmaviShNumaheshAMstAnsaMbhAShya sa uvAsa ha || 4||

chaturvishatinAmAni dharmavaktrodgatAni cha |
yaH paThetprAtarutthAya sa sukhI sarvato jayI || 5||

mRRityukAle harenami tasya sAdhyaM bhaveddhruvam |
sa yAtyante hareH sthAnaM haridAsyaM bhaveddhruvam || 6||

nityaM dharmastaM ghaTate nAdharme tadratirbhavet |
chaturvargaphalaM tasya shashvatkaragataM bhavet || 7||

taM dRRiShTvA sarvapApAni palAyante bhayena cha |
bhayAni chaiva duHkhAni vainateyamivoregAH || 8||

iti brahmAvaivarte dharmakRRitaM shrIkRRiShNastotram |