Krishna Stotram ( By Jvara )कृष्णस्तोत्रं ( ज्वररचितम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( జ్వరరచితమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( ஜ்வரரசிதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಜ್ವರರಚಿತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( જ્વરરચિતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( জ্বররচিতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଜ୍ଵରରଚିତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( ജ്വരരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Jvara
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Jvara ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM jvararachitam

{|| shrIkRRiShNastotraM jvararachitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
jvara uvAcha |
namAmi tvA.anantashaktiM pareshaM sarvAtmAnaM kevalaM j~naptimAtram |
vishvotpattisthAnasaMrodhahetuM yattadbrahma brahmali~NgaM prashAntam || 1||

kAlo daivaM karma jIvaH svabhAvo dravyaM kShetraM prANa AtmA vikAraH |
tatsaMghAto bIjarohapravAhastvanmAyaiShA tanniShedhaM prapadye || 2||

nAnAbhAvairlIlayaivopapannairdevAnsAdhUn lokasetUnbibharShi |
haMsyunmArgAn hiMsayA vartamAnAn janmaitatte bhArahArAya bhUmeH || 3||

tapto.ahaM te tejasA duHsahenaM shAntogreNAtyulbaNena jvareNa |
tAvattApo dehinAM te.anghrimUlaM no severanyAvadAshAnubaddhAH || 4||

shrIbhagavAnuvAcha |
trishiraste prasanno.asmi vyetu te majjvarAdbhayam |
yo no smarati saMvAdaM tasya tvanna bhavedbhayam || 5||

ityukto.achyutamAnasya gato mAheshvaro jvaraH |
bANastu rathamArUDhaH prAgAdyotsyan janArdanam || 6||

|| iti shrImadbhAgavate jvarakRRitaM kRRiShNastotraM sampUrNam ||

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com