Krishna Stotram ( By Narayana )कृष्णस्तोत्रं ( नारायणकृतम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( నారాయణకృతమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( நாராயணகதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ನಾರಾಯಣಕೃತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( નારાયણકૃતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( নারাযণকৃতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ନାରାଯଣକୃତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( നാരായണകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Narayana
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Narayana ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe nArAyaNakRRitam

{|| shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe nArAyaNakRRitam ||}
nArAyaNa uvAcha |
varaM vareNyaM varadaM varArhaM varakAraNam |
kAraNaM kAraNAnAM cha karma tatkarmakAraNam || 1||

tapastatphladaM shashvattapasvIshaM cha tApasam |
vande navaghanashyAmaM svAtmArAmaM manoharam || 2||

niShkAmaM kAmarUpaM cha kAmaghnaM kAmakAraNam |
sarve sarveshvaraM sarvabIjarUpamanuttamam || 3||

vedarUpaM vedabIjaM vedoktaphaladaM phalam |
vedaj~naM tadvidhAnaM cha sarvavedavidAM varam || 4||

ityuktvA bhaktiyuktashcha sa uvAsa tadAj~nayA |
ratnasiMhAsane ramye purataH paramAtmanaH || 5||

nArAyaNakRRitaM stotraM yaH paThetsusamAhitaH |
trisaMdhyaM yaH paThennityaM pApaM tasya na vidhate || 6||

putrArthI labhate putraM bhAryArthI labhate priyAm |
bhraShTarAjyo labhedrAjyaM dhanaM bhraShTadhano labhet || 7||

kArAgAre vipadgrastaH stotrenAnena muchyate |
rogAtpramuchyate rogI varSha shrutvA cha saMyataH || 8||

iti brahmAvaivarte nArAyaNakRRitaM shrIkRRiShNastotram |