Krishna Stotram ( By Saraswati )कृष्णस्तोत्रं ( सरस्वतीकृतम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( సరస్వతీకృతమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( ஸரஸ்வதீகதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಸರಸ್ವತೀಕೃತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( સરસ્વતીકૃતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( সরস্বতীকৃতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ସରସ୍ଵତୀକୃତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( സരസ്വതീകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Saraswati
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Saraswati ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe sarasvatIkRRitam

{|| shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe sarasvatIkRRitam ||}
sarasvatyuvAcha |
rAsamaNDalamadhyasthaM rAsollAsasamutsukam |
ratnasiMhAsanasthaM cha ratnabhUShaNabhUShitam || 1||

rAseshvaraM RAsakaraM varaM RAseshvarIshvaram |
RasAdhiShThAtRRidevaM cha vande RAsavinodinam || 2||

rAsAyAsaparishrAntaM rAsarAsavihAriNam |
rAsotsukAnAM gopInAM kAntaM shAntaM manoharam || 3||

praNamya cha tamityuktvA prahyaShTavadanA satI |
uvAsa sA sakAmA cha ratnasiMhAsane vare || 4||

iti vANIkRRitaM stotraM prAtarutthAya yaH paThet |
buddhimAndhanavAnso.api vidyAvAnputravAnsadA || 5||

iti brahmAvaivarte sarasvatIkRRitaM shrIkRRiShNastotram |


brahmavaivartapurANa brahmakhaNDam adhyAya 3 shloka 60-64
Encoded and proofread by Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org