Krishna Stotram ( By Shambhu )कृष्णस्तोत्रं ( शम्भुकृतम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( శమ్భుకృతమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( ஶம்புகதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಶಮ್ಭುಕೃತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( શમ્ભુકૃતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( শম্ভুকৃতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଶମ୍ଭୁକୃତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( ശമ്ഭുകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Shambhu
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Shambhu ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe shambhukRRitam

{|| shrIkRRiShNastotraM brahmavaivartapurANe shambhukRRitam ||}
mahAdeva uvAcha |
jayasvarupaM jayadaM jayeshaM jayakAraNam |
pravaraM jayadAnAM cha vande tamaparAjitam || 1||

vishvaM vishveshvareshaM cha vishveshaM vishvakAraNam |
vishvAdhAraM cha vishvasthaM vishvakAraNakAraNam || 2||

vishvarakShAkAraNaM cha vishvaghnaM vishvajaM param |
phalabIjaM phalAdhAraM phalaM cha tatphalapradam || 3||

tejaHsvarupaM tejodaM sarvatejasvinAM varam |
ityevamuktvA taM natvA ratnasiMhAsane vare |
nArAyaNaM cha saMbhAShya uvAsa sa tadAj~nayA || 4||

iti shaMbhukRRitaM stotraM yo janaH saMyataH paThet |
sarvasiddhirbhavettasya vijayaM cha pade pade || 5||

saMtataM vardhate mitraM dhanamaishvaryameva cha |
shatrusainyaM kShayaM yAti duHkhAni duritAni cha || 6||

iti brahmAvaivarte shambhukRRitaM shrIkRRiShNastotram |


brahmavaivartapurANa brahmakhaNDam adhyAya 3 shloka 24-29
Encoded and proofread by Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com