Krishna Stotram ( By Viprapatni )कृष्णस्तोत्रं ( विप्रपत्नीकृतम् ) కృష్ణస్తోత్రం ( విప్రపత్నీకృతమ్ ) கஷ்ணஸ்தோத்ரஂ ( விப்ரபத்நீகதம் ) ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ ( ವಿಪ್ರಪತ್ನೀಕೃತಮ್ ) કૃષ્ણસ્તોત્રં ( વિપ્રપત્નીકૃતમ્ ) কৃষ্ণস্তোত্রং ( বিপ্রপত্নীকৃতম্ ) କୃଷ୍ଣସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଵିପ୍ରପତ୍ନୀକୃତମ୍ ) കൃഷ്ണസ്തോത്രം ( വിപ്രപത്നീകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Viprapatni
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Stotram ( By Viprapatni ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNastotraM viprapatnIkRRitam

{|| shrIkRRiShNastotraM viprapatnIkRRitam ||}
shrIgaNeshAya namaH |
viprapatnya UchuH |
tvaM brahma paramaM dhAma nirIho niraha~NkRRitiH |
nirguNashcha nirAkAraH sAkAraH saguNaH svayam || 1||

sAkShirUpashcha nirliptaH paramAtmA nirAkRRitiH |
prakRRitiH puruShastvaM cha kAraNaM cha tayoH param || 2||

sRRiShTisthityantaviShaye ye cha devAstrayaH smRRitAH |
te tvadaMshAH sarvabIjA brahmaviShNumaheshvarAH || 3||

yasya lomnAM cha vivare chA.akhilaM vishvamIshvaraH |
mahAvirA~NmahAviShNustvaM tasya janako vibho || 4||

tejastvaM chA.api tejasvI j~nAnaM j~nAnI cha tatparaH |
vede.anirvachanIyastvaM kastvAM stotumiheshvaraH || 5||

mahadAdi sRRiShTisUtraM pa~nchatanmAtrameva cha |
bIjaM tvaM sarvashaktInAM sarvashaktisvarUpakaH || 6||

sarvashaktIshvaraH sarvaH sarvashaktyAshrayaH sadA |
tvamanIhaH svaya~njyotiH sarvAnandaH sanAtanaH || 7||

aho.apyAkArahInastvaM sarvavigrahavAnapi |
sarvendriyANAM viShayaM jAnAsi nendriyI bhavAn || 8||

sarasvatI jaDIbhUtA yatstotre yannirUpaNe |
jaDIbhUto maheshashcha sheSho dharmo vidhiH svayam || 9||