Krishna Vilasa Kavyamकृष्णविलासकाव्यम् కృష్ణవిలాసకావ్యమ్ கஷ்ணவிலாஸகாவ்யம் ಕೃಷ್ಣವಿಲಾಸಕಾವ್ಯಮ್ કૃષ્ણવિલાસકાવ્યમ્ কৃষ্ণবিলাসকাব্যম্ କୃଷ୍ଣଵିଲାସକାଵ୍ଯମ୍ കൃഷ്ണവിലാസകാവ്യമ്

Stotram Info:

Author : Sukumara Kavi
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Single
Stotram Type : Kavyam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishna Vilasa Kavyam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNavilAsakAvyam sukumArakavivirachitam

{|| shrIkRRiShNavilAsakAvyam sukumArakavivirachitam ||}
|| shrIH ||
prathamaH sargaH
asti shriyaH sadma sumerunAmA samastakalyANanidhirgirIndraH |
tiShThannidaM vishvamanupravishya svenAtmanA viShNurivorjitena || 1-01||

mithastirobhAvavilokanAbhyAM sa~NkrIDamAnAviva bAlakau dvau |
pArshveShu yasyAshu paribhramantau chandrAMshumantau nayato dinAni || 1-02||

uchchaishshikhaH kA~nchanagauravarNastamo nigRRihNanmahasA nijena |
dIpastrayANAmiva viShTapAnAM yo bhAti paryantacharatpata~NgaH || 1-03||

yasyA patitve vihitAbhilAShaH karoti tIvrANi tapAMsi lokaH |
bibharti ratnAkaramekhalAM tAma~Nkena putrImiva yo dharitrIm || 1-04||

mahAnti dAnAni makhAnudagrAn parA~nchi pAnAshanayostapAMsi |
sharIriNaH shAntamalairmanobhiH kurvanti yachChRRi~NganivAsakAmAH || 1-05||

surA yugAnteShu saha priyAbhirnniShedivAMso yadadhityakAsu |
udanvatAmaikyamupAgatAnAM pashyanti kallolashataprachArAn || 1-06||

puShpANi shayyAssurapAdapAnAM krIDAgRRihAH kA~nchanagahvarANi |
bhavanti cha svargavilAsinInAM ratnA~NkurA yatra ratipradIpAH || 1-07||

svargaukasassvarNamahIShu pItAH shvetatviSho rUpyamayIShu bhUShu |
nIlAshcha nIlopalamedinIShu j~nAtuM mitho yatra na shaknuvanti || 1-08||

darIgRRihotsa~NgagateranUroH kashAbhighAtadhvanibhiH sakampAH |
sadyaH priyAnujjhitamAnadoShAH surA~NganA yatra pariShvajante || 1-09||