Kumari Kavachamकुमारीकवचं కుమారీకవచం குமாரீகவசஂ ಕುಮಾರೀಕವಚಂ કુમારીકવચં কুমারীকবচং କୁମାରୀକଵଚଂ കുമാരീകവചം

Stotram Info:

Author : Ananda Bhairava
Deity : Shakti > Durga > Kumari
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kumari Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kumArIkavachaM rudrayAmalottaratantrAntargatam

{|| kumArIkavachaM rudrayAmalottaratantrAntargatam ||}
Anandabhairava uvAcha --
athAtaH sampravakShyAmi kumArIkavachaM shubham |
trailokyaM ma~NgalaM nAma mahApAtakanAshakam || 1||

paThanAddhAraNAllokA mahAsiddhAH prabhAkarAH |
shakro devAdhipaH shrImAn devagururbRRihaspatiH || 2||

mahAtejomayo vahnirdharmarAjo bhayAnakaH |
varuNo devapUjyo hi jalAnAmadhipaH svayam || 3||

sarvaharttA mahAvAyuH kuberaH ku~njareshvaraH |
dharAdhipaH priyaH shambhoH sarve devA digIshvaraH || 4||

na meruH prabhurekAyAH sarvesho nirmalo dvayoH |
etatkavachapAThena sarve bhUpA dhanAdhipAH || 5||

trailokyama~NgalakumArIkavacham --
praNavo me shiraH pAtu mAyA sandAyikA satI |
lalATodrdhvaM mahAmAyA pAtu me shrIsarasvatI || 6||

kAmAkShA vaTukeshAnI trimUttirbhAlameva me |
chAmuNDA bIjarUpA cha vadanaM kAlikA mama || 7||

pAtu mAM sUryagA nityaM tathA netradvayaM mama |
karNayugmaM kAmabIjaM svarUpomAtapasvinI || 8||

rasanAgraM tathA pAtu vAgdevI mAlinI mama |
DAmarasthA kAmarUpA dantAgraM ku~njikA mama || 9||