Kumari Sahasranama Stotramकुमारीसहस्रनामस्तोत्रम् కుమారీసహస్రనామస్తోత్రమ్ குமாரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಕುಮಾರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કુમારીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ কুমারীসহস্রনামস্তোত্রম্ କୁମାରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കുമാരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Ananda Bhairava
Deity : Shakti > Durga > Kumari
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kumari Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkumArIsahasranAmastotram

{|| shrIkumArIsahasranAmastotram ||}
Anandabhairava uvAcha
vada kAnte sadAnandasvarUpAnandavallabhe |
kumAryA devatAmukhyAH paramAnandavardhanam || 1||

aShTottarasahasrAkhyaM nAma ma~Ngalamadbhutam |
yadi me vartate vidye yadi snehakalAmalA || 2||

tadA vadasva kaumArIkRRitakarmaphalapradam |
mahAstotraM koTikoTi kanyAdAnaphalaM bhavet || 3||

AnandabhairavI uvAcha
mahApuNyapradaM nAtha shRRiNu sarveshvarapriya |
aShTottarasahasrAkhyaM kumAryAH paramAdbhutam || 4||

paThittvA dhArayittvA vA naro muchyeta sa~NkaTAt |
sarvatra durlabhaM dhanyaM dhanyalokaniShevitam || 5||

aNimAdyaShTasiddhya~NgaM sarvAnandakaraM param |
mAyAmantranirastA~NgaM mantrasiddhiprade nRRiNAm || 6||

na pUjA na japaM snAnaM purashcharyAvidhishcha na |
akasmAt siddhimavApnoti sahasranAmapAThataH || 7||

sarvayaj~naphalaM nAtha prApnoti sAdhakaH kShaNAt |
mantrArthaM mantrachaitanyaM yonimudrAsvarUpakam || 8||

koTivarShashatenApi phalaM vaktuM na shakyate |
tathApi vaktumichChAmi hitAya jagatAM prabho || 9||