Kurma Stotramकूर्मस्तोत्रम् కూర్మస్తోత్రమ్ கூர்மஸ்தோத்ரம் ಕೂರ್ಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ કૂર્મસ્તોત્રમ્ কূর্মস্তোত্রম্ କୂର୍ମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ കൂര്മസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Kurma
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Kurma Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kurma Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kurma Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kurma Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kurma Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kurma Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kurma Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kurma Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Kurma Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/vishnu/kurm…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

kUrmastotram

{|| kUrmastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH || devA UchuH ||
namAma te deva padAravindaM prapannatApopashamAtapatram |
yanmUlaketA yatayo.a~njasorusaMsAraduHkhaM bahirutkShipanti || 1||

dhAtaryadasminbhava Isha jIvAstApatrayeNopahatA na sharma |
Atma.Nlabhante bhagavaMstavA~NghrichChAyAM savidyAmata Ashrayema || 2||

mArganti yatte mukhapadmanIDaishChandaHsuparNairRRiShayo vivikte |
yasyAghamarShodasaridvarAyAH padaM padaM tIrthapadaH prapannAH || 3||

yachChraddhayA shrutavatyAM cha bhaktyA saMmRRijyamAne hRRidaye.avadhAya |
j~nAnena vairAgyabalena dhIrA vrajema tatte.a~NghrisarojapITham || 4||

vishvasya janmasthitisaMyamArthe kRRitAvatArasya padAmbujaM te |
vrajema sarve sharaNaM yadIsha smRRitaM prayachChatyabhayaM svapuMsAm || 5||

yatsAnubandhe.asati dehagehe mamAhamityUDhadurAgrahANAm |
puMsAM sudUraM vasato.api puryAM bhajema tatte bhagavanpadAbjam || 6||

tAnvA asadvRRittibhirakShibhirye parAhRRitAntarmanasaH paresha |
atho na pashyantyurugAya nUnaM ye te padanyAsavilAsalakShmyAH || 7||

pAnena te deva kathAsudhAyAH pravRRiddhabhaktyA vishadAshayA ye |
vairAgyasAraM pratilabhya bodhaM yathA~njasAnvIyurakuNThadhiShNyam || 8||

tathApare chAtmasamAdhiyogabalena jitvA prakRRitiM baliShThAm |
tvAmeva dhIrAH puruShaM vishanti teShAM shramaH syAnna tu sevayA te || 9||

tatte vayaM lokasisRRikShayAdya tvayAnusRRiShTAstribhirAtmabhiH sma |