Maha Ganapathi Stotramमहागणपतिस्तोत्रं ( श्रीराघव चैतन्य विरचितम् ) మహాగణపతిస్తోత్రం ( శ్రీరాఘవ చైతన్య విరచితమ్ ) மஹாகணபதிஸ்தோத்ரஂ ( ஶ்ரீராகவ சைதந்ய விரசிதம் ) ಮಹಾಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಶ್ರೀರಾಘವ ಚೈತನ್ಯ ವಿರಚಿತಮ್ ) મહાગણપતિસ્તોત્રં ( શ્રીરાઘવ ચૈતન્ય વિરચિતમ્ ) মহাগণপতিস্তোত্রং ( শ্রীরাঘব চৈতন্য বিরচিতম্ ) ମହାଗଣପତିସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଶ୍ରୀରାଘଵ ଚୈତନ୍ଯ ଵିରଚିତମ୍ ) മഹാഗണപതിസ്തോത്രം ( ശ്രീരാഘവ ചൈതന്യ വിരചിതമ് )

Stotram Info:

Author : Sri Raghava Chaitanya
Deity : Ganesh
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Ganapathi Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

mahAgaNapatistotraM shrIrAghavachaitanyavirachitam

{|| mahAgaNapatistotraM shrIrAghavachaitanyavirachitam ||}
tachChiShyakRRitayA TippaNyA sametam |
yogaM yogavidAM vidhUtavividhavyAsa~NgashuddhAshaya-
prAdurbhUtasudhArasaprasRRimaradhyAnAspadAdhyAsinAm |
AnandaplavamAnabodhamadhurAmodachChaTAmeduraM
taM bhUmAnamupAsmahe pariNataM dantAvalasyAtmanA || 1||

dantAvalo gajastasyevAsyaM mukhaM yasya sa gajAnanastadAtmanA tadrUpeNa
pariNataM taM bhUmAnaM paraM brahmopAsmahe | kIdRRishaM tam | Anando
brahmAnandastena plavamAnaH | lakShaNayA pUrNAnandAbhinna ityarthaH |
IdRRisho yo bodhastena chidAnandamayaM svarUpamuktam | tadvivartarUpaH
prapa~ncha eva madhurAmodachChaTAtvena rUpitastena meduram | punaH kIdRRisham |
yogavidAM yogam | kIdRRishAM yogavidAm | vidhUto vividho vyAsa~Ngo yairata
eva shuddho ya AshayastasminprAdurbhUtaH sudhArasaH shAntisukhaM yeShAM te
cha te prasRRimaraM prasAri dhyAnaM yasminnIdRRishaM yadAspadaM kaMdarAdi
tadadhyAsinashcha teShAm ||

tArashrIparashaktikAmavasudhArUpAnugAM yaM vidu-
stasmai stAtpraNatirgaNAdhipataye yo rAgiNAbhyarthyate |
Amantrya prathamaM vareti varadetyArtena sarvaM janaM
svAminme vashamAnayeti satataM svAhAdibhiH pUjitaH || 2||

mahAgaNapatimantramuddharati - tAraH praNavaH, shrIrlakShmIbIjam,
parashaktirmAyAbIjam, kAmaH kAmabIjam, vasudhA bhUmibIjam, iti pa~ncharUpANAM