Maha Shasta Anugraha Kavachamमहाशास्त्रनुग्रहकवचम् మహాశాస్త్రనుగ్రహకవచమ్ மஹாஶாஸ்த்ரநுக்ரஹகவசம் ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರನುಗ್ರಹಕವಚಮ್ મહાશાસ્ત્રનુગ્રહકવચમ્ মহাশাস্ত্রনুগ্রহকবচম্ ମହାଶାସ୍ତ୍ରନୁଗ୍ରହକଵଚମ୍ മഹാശാസ്ത്രനുഗ്രഹകവചമ്

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Ayyappa > Shasta
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shasta Anugraha Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrImahAshAstranugrahakavachamstotram

{|| shrImahAshAstranugrahakavachamstotram ||}
shrIdevyuvAcha-
bhagavan devadevesha sarvaj~na tripurAntaka
prApte kaliyuge ghore mahAbhUtaiH samAvRRite || 1

mahAvyAdhimahAvyALaghorarAjaiH samAvRRite
duHsvarpnashokasantApaiH durvinItaiH samAvRRite || 2

svadharmavirate mArge pravRRitte hRRidi sarvadA
teShAM siddhi~ncha mukti~nchatvaM me brUhivRRiShadvaja || 3

Ishvara uvAcha-
shRRiNu devi mahAbhAge sarvakalyANakAraNe |
mahAshAstushcha deveshi kavachaM puNyavardhanam || 4

agnistambha jalastaMbha senAstaMbha vidhAyakam |
mahAbhUtaprashamanaM mahAvyAdhi nivAraNam || 5

mahAj~nAnapradaM puNyaM visheShAt kalitApaham |
sarvarakShottamaM AyurArogyavardhanam || 6

kimato bahunoktena yaM yaM kAmayate dvijaH |
taMtamApnotyasandeho mahAshAstuH prasAdanAt || 7

kavachasya RRiShirbrahmA gAyatrIHChanda uchyate |
devatA shrImahAshAstA devo hariharAtmajaH || 8

ShaDa~NgamAcharedbhaktyA mAtrayA jAtiyuktayA |
dhyAnamasya pravakShyAmi shRRiNuShvAvahitA priye || 9