Mahamaya Ashtakamमहामायाष्टकम् మహామాయాష్టకమ్ மஹாமாயாஷ்டகம் ಮಹಾಮಾಯಾಷ್ಟಕಮ್ મહામાયાષ્ટકમ્ মহামাযাষ্টকম্ ମହାମାଯାଷ୍ଟକମ୍ മഹാമായാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Painganadu Ganapathy Sastri
Deity : Shakti > Maya
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Mahamaya Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahamaya Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahamaya Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahamaya Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahamaya Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahamaya Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahamaya Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahamaya Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahamaya Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

mahAmAyAShTakam

{|| mahAmAyAShTakam ||}
|| (pai~NganADu) gaNapatishAstrikRRitam ||
satsvanyeShvapi daivateShu bahuShu prAyo janA bhUtale
yAmekAM jananIti santatamamI jalpanti tAdRRigvidhA |
bhaktastomabhayapraNAshanachaNA bhavyAya dIvyatvasau
devI sphoTavipATanaikachaturA mAtA mahAmAyikA || 1||

mAtetyAhvaya eva jalpati mahad vAtsalyamasmAsu te
kAruNye tava shItaleti yadidaM nAmaiva sAkShIyate |
itthaM vatsalatAdayAnidhiriti khyAtA tvamasmAnimAn
mAtaH kAtaratAM nirvAya nitarAmAnanditAnAtanu || 2||

pratyakShetaravaibhavaiH kimitarairdevavrajaistAdRRishaiH
nindAyAmapi cha stutAvapi phalaM kiMchinna ye tanvate |
yA nindAstavayoH phalaM bhagavatI datse.anurUpaM kShaNAn
nUnaM tAdRRishavaibhavA vijayase devi tvamekA bhuvi || 3||

vRRittAntaM vividhaprakAramayi te jalpanti loke janAH
tattvaM nopalabhe tathaiva na vidhiM jAne tvadArAdhane |
tasmAdamba kathaM punaH kalayituM shaktAsmi te pUjanaM
nUnaM vachmi dayAnidhe.avatu jaDAnasmAn bhavatyAdarAt || 4||

rodaMrodamudIrNabAShpalaharIklinnAnane te shishA-
vasmin tapyati kiMchidatra karuNAdRRiShTiM vidhatse na chet |
pAtuM sphoTagadAt paTutvamiva te kasyAsti mAtarvada