Manasollasaमानसोल्लास మానసోల్లాస மாநஸோல்லாஸ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ માનસોલ્લાસ মানসোল্লাস ମାନସୋଲ୍ଲାସ മാനസോല്ലാസ

Stotram Info:

Author : Sureshwaracharya
Deity : Shiva > Dakshinamurti
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Manasollasa In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manasollasa In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manasollasa In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manasollasa In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manasollasa In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manasollasa In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manasollasa In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manasollasa In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manasollasa In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

mAnasollAsa

{|| mAnasollAsa ||}
|| shrIdakShiNAmUrtistotram ||
vishvaM darpaNadRRishyamAnanagarItulyaM nijAntargataM
pashyannAtmani mAyayA bahirivodbhUtaM yathA nidrayA |
yaH sAkShAtkurute prabodhasamaye svAtmAnamevAdvayaM
tasmai shrI gurumUrtaye nama idaM shrIdakShiNAmUrtaye || 1||

bIjasyAntarivA~Nkuro jagadidaM prA~NnirvikalpaM punaH
mAyAkalpitadeshakAlakalanAvaichitryachitrIkRRitam |
mAyAvIva vijRRimbhayatyapi mahAyogIva yaHsvechChayA
tasmai shrI gurumUrtaye nama idaM shrIdakShiNAmUrtaye || 2||

yasyaiva sphuraNaM sadAtmakamasatkalpArthagaM bhAsate
sAkShAttattvamasIti vedavachasA yo bodhayatyAshritAn |
yatsAkShAtkaraNAdbhavennapunarAvRRittirbhavAmbhonidhau
tasmai shrI gurumUrtaye nama idaM shrIdakShiNAmUrtaye || 3||

nAnAchChidraghaTodarasthitamahAdIpaprabhAbhAsvaraM
j~nAnaM yasya tu chakShurAdikaraNadvArA bahiHspandate |
jAnAmIti tameva bhAntamanubhAtyetatsamastaM jagat
tasmai shrI gurumUrtaye nama idaM shrIdakShiNAmUrtaye || 4||

dehaM prANamapIndriyANyapi chalAM buddhiM cha shUnyaM viduH
strIbAlAndhajaDopamAstvahamiti bhrAntA bhRRishaM vAdinaH |
mAyAshaktivilAsakalpitamahAvyAmohasaMhAriNe