Manikarnika Ashtakamमणिकर्णिकाष्टकम् మణికర్ణికాష్టకమ్ மணிகர்ணிகாஷ்டகம் ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಷ್ಟಕಮ್ મણિકર્ણિકાષ્ટકમ્ মণিকর্ণিকাষ্টকম্ ମଣିକର୍ଣିକାଷ୍ଟକମ୍ മണികര്ണികാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Maha Vishnu | Rivers > Manikarnika
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Manikarnika Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manikarnika Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manikarnika Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manikarnika Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manikarnika Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manikarnika Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manikarnika Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manikarnika Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manikarnika Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In Telugu (source 1) | https://youtube.com/watch?v=fm4p…
2 : Meaning In Tamil (source 1) | kamakoti.org/kamakoti/newTamil/s…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Goli Anjaneyulu - Manikarnika Ashtakam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

maNikarNikAShTakam

{|| maNikarNikAShTakam ||}
tvattIre maNikarNike hariharau sAyujyamuktipradau
vAdantau kurutaH parasparamubhau jantoH prayANotsave |
madrUpo manujo.ayamastu hariNA proktaH shivastatkShaNAt
tanmadhyAdbhRRigulA~nChano garuDagaH pItAmbaro nirgataH || 1||

indrAdyAstridashAH patanti niyataM bhogakShaye ye puna
rjAyante manujAstatopi pashavaH kITAH pata~NgAdayaH |
ye mAtarmaNikarNike tava jale majjanti niShkalmaShAH
sAyujye.api kirITakaustubhadharA nArAyaNAH syurnarAH || 2||

kAshI dhanyatamA vimuktanagarI sAlaMkRRitA ga~NgayA
tatreyaM maNikarNikA sukhakarI muktirhi tatkiMkarI |
svarlokastulitaH sahaiva vibudhaiH kAshyA samaM brahmaNA
kAshI kShoNitale sthitA gurutarA svargo laghutvaM gataH || 3||

ga~NgAtIramanuttamaM hi sakalaM tatrApi kAshyuttamA
tasyAM sA maNikarNikottamatamA yetreshvaro muktidaH |
devAnAmapi durlabhaM sthalamidaM pApaughanAshakShamaM
pUrvopArjitapuNyapu~njagamakaM puNyairjanaiH prApyate || 4||

duHkhAmbhodhigato hi jantunivahasteShAM kathaM niShkRRitiH
j~nAtvA tadvi viri~nchinA virachitA vArANasI sharmadA |
lokAHsvargasukhAstato.api laghavo bhogAntapAtapradAH
kAshI muktipurI sadA shivakarI dharmArthamokShapradA || 5||