Manobodhaमनोबोधः మనోబోధః மநோபோதஃ ಮನೋಬೋಧಃ મનોબોધઃ মনোবোধঃ ମନୋବୋଧଃ മനോബോധഃ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Manobodha In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manobodha In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manobodha In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manobodha In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manobodha In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manobodha In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manobodha In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manobodha In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Manobodha In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

manobodhaH

{|| manobodhaH ||}
|| shrI rAma ||
manobodhaH
shrIrAmadAsAnudAsaH
gaNesho.asti yaH ShaDguNaishvaryayuktaH
tathA shAradA yA chaturvAksvarUpA |
praNamyA.atha tau sRRiShTinirmANamUlaM
anantaM hitaM rAmamArgaM pravakShye || 1||

mano rAmabhakteH pathA yAsyasi tvaM
tadA shrIhariM prApsyase taM svabhAvAt |
janairninditaM yat tvayA tanna kAryaM
naraiH shlAghitaM karma yatnena sevyam || 2||

prabhAte tu yashchintayed rAmachaMdraM
tataH kIrtayet tadguNAMshchAruvAchA |
sadAchAramenaM tyajennaikachitto
jagatyAM sa evAtidhanyatvameti || 3||

mano vAsanAM duHkhadAM saMtyajAshu
manaH sarvadA pApabuddhiM jahIhi |
mano mA tyajA.aj~nAnato dharmamArgaM
manastiShTha satsArabhUte vichAre || 4||

manaH pApakarmAdarastyAjya eva