Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham )मातञ्गी कवचम् ( सुमुखी कवचम् ) మాతఞ్గీ కవచమ్ ( సుముఖీ కవచమ్ ) மாதஞ்கீ கவசம் ( ஸுமுகீ கவசம் ) ಮಾತಞ್ಗೀ ಕವಚಮ್ ( ಸುಮುಖೀ ಕವಚಮ್ ) માતઞ્ગી કવચમ્ ( સુમુખી કવચમ્ ) মাতঞ্গী কবচম্ ( সুমুখী কবচম্ ) ମାତଞ୍ଗୀ କଵଚମ୍ ( ସୁମୁଖୀ କଵଚମ୍ ) മാതഞ്ഗീ കവചമ് ( സുമുഖീ കവചമ് )

Stotram Info:

Author : Shiva
Deity : Shakti > Matangi
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matangi Kavacham ( Sumukhi Kavacham ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sumukhI athavA mAta~ngIkavacham

{|| sumukhI athavA mAta~ngIkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrIpArvatyuvAcha |
devadeva mahAdeva sRRiShTisaMhArakAraka |
mAta~NgyAH kavachaM brUhi yadi sneho.asti te mayi || 1||

shiva uvAcha |
atyantagopanaM guhyaM kavachaM sarvakAmadam |
tava prItyA mayA.a.akhyAtaM nAnyeShu kathyate shubhe || 2||

shapathaM kuru me devi yadi ki~nchitprakAshase |
anayA sadRRishI vidyA na bhUtA na bhaviShyati || 3||

shavAsanAM raktavastrAM yuvatIM sarvasiddhidAm |
evaM dhyAtvA mahAdevIM paThetkavachamuttamam || 4||

uchChiShTaM rakShatu shiraH shikhAM chaNDAlinI tataH |
sumukhI kavachaM rakSheddevI rakShatu chakShuShI || 5||

mahApishAchinI pAyAnnAsikAM hrIM sadA.avatu |
ThaH pAtu kaNThadeshaM me ThaH pAtu hRRidayaM tathA || 6||

Tho bhujau bAhumUle cha sadA rakShatu chaNDikA |
aiM cha rakShatu pAdau me sauH kukShiM sarvataH shivA || 7||

aiM hrIM kaTideshaM cha AM hrIM sandhiShu sarvadA |
jyeShThamAta~Ngya~Ngulirme a~Ngulyagre namAmi cha || 8||

uchChiShTachANDAli mAM pAtu trailokyasya vasha~NkarI |