Mrutyu Ashtakamमृत्य्वष्टकम् మృత్య్వష్టకమ్ மத்ய்வஷ்டகம் ಮೃತ್ಯ್ವಷ್ಟಕಮ್ મૃત્ય્વષ્ટકમ્ মৃত্য্বষ্টকম্ ମୃତ୍ଯ୍ଵଷ୍ଟକମ୍ മൃത്യ്വഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Vyasa Maharshi
Deity : Others > Misc
Source : Garuda Puranam
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Mrutyu Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mrutyu Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mrutyu Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mrutyu Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mrutyu Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mrutyu Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mrutyu Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mrutyu Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mrutyu Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

mRRityvaShTakam

{|| mRRityvaShTakam ||}
gAruDapurANAntargatam
sUta uvAcha |
stotraM tatsaM pravakShyAmi mArkaNDeyana bhAShitam | stotram sarvaM
dAmodaraM prapanno.asmi kinno mRRityuH kariShyati || 1||

sha~NkhachakradharaM devaM vyaktarUpiNamavyayam |
adhoakShajaM prapanno.asmi kinno mRRityuH kariShyati || 2||

varAhaM vAmanaM viShNuM nArasiMhaM janArdanam |
mAdhava~ncha prapanno.asmi kinno mRRityuH kariShyati || 3||

puruShaM puShkarakShetrabIjaM puNyaM jagatpatim |
lokanAthaM prapanno.asmi kinno mRRityuH kariShyati || 4||

sahasrashirasaM devaM vyaktAvyaktaM sanAtanam |
mahAyogaM prapanno.asmi kinno mRRityuH kariShyati || 5||

bhUtAtmAnaM mahAtmAnaM yaj~nayonimayonijam |
vishvarUpaM prapanno.asmi kinno mUtyuH kariShyati || 6||

ityudIritamAkarNya stotraM tasya mahAtmanaH | stavaM tasya
apayAtastato mRRityurviShNudUtaiH prapIDitaH || 7||

iti tena jito mRRityurmArkaNDeyena dhImatA |
prasanne puNDarIkAkShe nRRisiMhe nAsti durlabham || 8||

mRRityvaShTakamidaM puNyaM mRRityuprashamanaM shubham |
mArkaNDeyahitArthAya svayaM viShNuruvAcha ha || 9||