Nallur Sri Kalika Sruthisudhaनल्लूर् श्रीकालिका श्रुतिसुधा నల్లూర్ శ్రీకాలికా శ్రుతిసుధా நல்லூர் ஶ்ரீகாலிகா ஶ்ருதிஸுதா ನಲ್ಲೂರ್ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾ ಶ್ರುತಿಸುಧಾ નલ્લૂર્ શ્રીકાલિકા શ્રુતિસુધા নল্লূর্ শ্রীকালিকা শ্রুতিসুধা ନଲ୍ଲୂର୍ ଶ୍ରୀକାଲିକା ଶ୍ରୁତିସୁଧା നല്ലൂര് ശ്രീകാലികാ ശ്രുതിസുധാ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > kali
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nallur Sri Kalika Sruthisudha In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

nallUr shrIkAlikA shrutisudhA

{|| nallUr shrIkAlikA shrutisudhA ||}
shrImatsundarapUrvihArarasikAM kAruNya-sindhuM shivAM
DakkA-shUla-kapAla-vahni-ChurikA-ghaNTA.ardhakheTojjvalAm |
kiMchitku~nchita-dakShapAda-kamalAM bhUspRRiShTa-vAmA~NghrikAM
AsInAM kuladevatAM hRRidi bhaje shrIkAlikAmAtaram || 1||

kAverIkRRita-sasyavRRiddhimahite grAme dvijairAdhite
kuntI-puNyada-saptasAgarataTe saMshobhamAnAM shubhAm |
kalyANaprada-sundaresha-sadane saMsthApitAM saukhyadAM
nArIkela-vanAvRRitAM hRRidi bhaje shrIkAlikAmambikAm || 2||

sA tvaM dakShiNa-karNabhUShaNamaho kRRitvA.asuraM bhIShaNaM
shUlenA.asuramanyamugramavanau saMchChedya kruddhA.apyalam |
shrImAtaH kuladevate tava shishorme suprasannA.abhayaM
datvA sarvamabhIpsitaM cha dayayA nityannu saMrakShasi || 3||

yadyapyatra vibhAsi kopakRRitibhirnAnAyudhAla~NkRRitA
sevante kati garbhiNIyuvatayaH tvAmambike nirbhayam |
DolAbhishcha vichitra-ka~NkaNa-gaNaiste sannidhiM bhUShitaM
kRRitvA.a.arAdhanapUrvakaM shubhaguNAnnUnaM labhante sutAn || 4||

evaM stotumanargalAM sukavitAshaktiM pradehyambike
j~nAnaM sarvasarasvatIShu vimalaM vAkpATavaM chottamam |
sadbhuddhiM sumano.api dehi sudRRiDhaM gAtraM cha kIrtiM shriyaM
soDhvA tvatpadabhaktimeva nitarAM sarvAparAdhAMshcha me || 5||